Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 - ThS. Phan Thị Thanh Hiền

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức về hoạch định nguồn nhân lực. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm và vai trò của hoạch định nguồn nhân lực, các bước hoạch định nguồn nhân lực và phân tích GAP. nội dung chi tiết bài giảng. | TÌNH HUỐNG CHƯƠNG II HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC L/O/G/O NỘI DUNG CHƯƠNG II I. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC II. CÁC BƯỚC HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC III. PHÂN TÍCH GAP I. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC 1. Khái niệm Hiện trạng nguồn nhân lực? Nhu cầu về nhân lực? Khi nào cần? Nguồn cung ứng? Ngân sách? I. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC 1. Khái niệm Hoạch định nguồn nhân lực là quá trình nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, đưa ra các chính sách và thực hiện các chương trình, hoạt động bảo đảm cho doanh nghiệp có đủ nguồn nhân lực với các phẩm chất, kỹ năng phù hợp để thực hiện công việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG