Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 4 - ThS. Phan Thị Thanh Hiền

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 4 giúp người học nắm được tổng quan về tuyển dụng nhân sự. Bài giảng được biên soạn nhằm mục đích trang bị những kiến thức khái quát, cơ bản cho người học về: khái niệm tuyển mộ và tuyển chọn nguồn nhân lực, các ưu và nhược điểm của các nguồn tuyển mộ, lựa chọn được nguồn tuyển mộ phù hợp với các vị trí cụ thể trong doanh nghiệp, nêu được các yêu cầu của phỏng vấn tuyển chọn, ứng dụng và biên soạn được một số câu hỏi phục vụ cho kỹ thuật phỏng vấn hành vi, xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả phỏng vấn và các nguyên tắc phỏng vấn, nêu được quy trình tuyển chọn. . | Chương IV TUYỂN DỤNG LOGO MỤC TIÊU CHƯƠNG IV - Nêu được khái niệm tuyển mộ và tuyển chọn nguồn nhân lực - Phân tích được các ưu và nhược điểm của các nguồn tuyển mộ. - Lựa chọn được nguồn tuyển mộ phù hợp với các vị trí cụ thể trong doanh nghiệp. - Nêu được các yêu cầu của phỏng vấn tuyển chọn. - Ứng dụng và biên soạn được một số câu hỏi phục vụ cho kỹ thuật phỏng vấn hành vi. - Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả phỏng vấn và các nguyên tắc phỏng vấn. - Nêu được quy trình tuyển chọn. NỘI DUNG I KHÁI NIỆM TUYỂN DỤNG II TUYỂN MỘ III TUYỂN CHỌN I. KHÁI NIỆM TUYỂN DỤNG Là quá trình tìm kiếm, lựa chọn ra ứng viên có năng lực, phù hợp nhất để sử dụng trong doanh nghiệp Bao gồm: - Tuyển mộ - Tuyển chọn I. KHÁI NIỆM TUYỂN DỤNG Quy trình tuyển dụng 1 • Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng 2 • Phân tích và đánh giá nhu cầu 3 • Lập kế hoạch tuyển dụng 4 • Thông báo tuyển dụng 5 • Thu nhận, sàng lọc hồ sơ 6 • Kiểm tra, phỏng vấn 7 • Thông báo nhận việc 8 • Thử việc 9 • Quyết định tuyển dụng 1o • Nhận .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
72    23    4    16-05-2021
0    6    1    16-05-2021