Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 6 - ThS. Phan Thị Thanh Hiền

Chương 6: Đánh giá thực hiện công việc trong Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực giúp các bạn sinh viên nắm được các phần lý thuyết chung: mục đích đánh giá thực hiện công việc, quy trình đánh giá, các phương pháp đánh giá và những điều cần chú ý khi thực hiện đánh giá. . | Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực CHƯƠNG VI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NỘI DUNG I MỤC ĐÍCH ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC II QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ III CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ IV NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý KHI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ I. MỤC ĐÍCH ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 1. Giúp nhà quản trị ra quyết định: - Đào tạo và phát triển CNV - Kỷ luật - Trả công lao động - Hoạch định NNL và tuyển dụng - I. MỤC ĐÍCH ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 2. Giúp nhà quản trị đánh giá lại: - Tuyển dụng, định hướng, đào tạo, thăng tiến Mức độ đúng đắn Điều chỉnh I. MỤC ĐÍCH ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 3. Nâng cao hiệu quả THCV của CNV - Cung cấp thông tin phản hồi cho CNV về: Mức độ thực hiện công việc so với tiêu chuẩn mẫu và những nhân viên khác. - Kích thích, động viên + Thành tích được ghi nhận + Đãi ngộ hợp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG