Bài giảng Xây dựng cầu 1 - Đại học Vinh

Bài giảng Xây dựng cầu 1 được biện soạn nhằm phục vụ trong quá trình học tập và giảng dạy. Qua nội dung từng chương trong bài giảng, người học sẽ có cái nhìn tổng quan về thi công xây dựng cầu nói chung, phân biệt rõ được các khái niệm cơ bản trong thi công cầu, những công tác xây dựng và biện pháp công nghệ được áp dụng trong thi công cầu, công trình phụ trợ trong thi công cầu, công tác đo đạc trong thi công cầu và thi công móng mổ trụ cầu. nội dung chi tiết của bài giảng. | BÀI GIẢNG XÂY DỰNG CẦU 1 (Tài liệu dùng cho sinh viên khoa xây dựng trường đại học Vinh) Đặng Huy Khánh 1/1/18 Xây dựng cầu 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA XÂY DỰNG BỘ MÔN CẦU ĐƯỜNG ---------- o0o ----------- Ths. Đặng Huy Khánh BÀI GIẢNG HỌC PHẦN: XÂY DỰNG CẦU 1 (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN KHOA XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH) Mã số môn học: GT20009 Số tín chỉ: 04 Học phần: Bắt buộc Lý thuyết: 45 tiết Bài tập, thảo luận: 15 tiết Tự học: 120 tiết Vinh - 2018 Bộ môn Cầu Đường – Đại học Vinh MỤC LỤC CHƯƠNG 1 . 7 NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG 7 . Đối tượng nghiên cứu và nội dung môn học: . 7 . Quá trình thực hiện một dự án bà các bước tiến hành trong giai đoạn thi công cầu: 7 . Quá trình thực hiện một dự án: . 7 . Các bước tiến hành trong giai đoạn thi công cầu: 8 . Những khái niệm cơ bản trong thi công . 9 . Thiết kế tổ chức thi công . 10 . Đặc điểm của môn học và phương pháp nghiên cứu 10 . Đặc điểm môn học: . 10 . Phương pháp nghiên cứu: . 11 . Những công nghệ xây dựng cầu hiện đại áp dụng thành công hoặc đang được áp dụng ở Việt Nam .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.