Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Thông tin - Thư viện: Bảo quản tài liệu tại các thư viện tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Mục đích nghiên cứu của đề tài luận án nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả bảo quản tài liệu tại các thư viện tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, từ đó tạo cơ sở, nền móng vững chắc cho bảo quản tài liệu tại các thư viện tỉnh đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững, ổn định. | BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI ******** NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM BÂO QUÂN TÀI LIỆU TẠI CÁC THƯ VIỆN TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Chuyên ngành: Khoa học Thông tin - Thƣ viện Mã số: 62320203 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ THÔNG TIN - THƢ VIỆN HÀ NỘI, 2018 Công trình đƣợc hoàn thành tại: TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: . Nguyễn Thị Lan Thanh Phản biện 1: PGS. TS Nguyễn Thế Dũng Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh Phản biện 2: PGS. TS Nguyễn Hữu Hùng Viện chiến lược và chính sách Khoa học Công nghệ Phản biện 3: TS. Vũ Dƣơng Thúy Ngà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội Số 418, đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội Vào hồi giờ ngày tháng Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện trường Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2018 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Một trong những yếu tố cấu thành thư viện là tài liệu. Tài liệu là tài sản quý giá, là tiềm lực, là sức mạnh và là niềm tự hào của thư viện. Do vậy, việc gìn giữ tài liệu là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng của các thư viện công cộng. Ở Việt Nam rất coi trọng vấn đề bảo quản tài liệu trong các thư viện. Cụ thể, Đảng và Nhà nước đã có nhiều văn bản đề cập đến công tác bảo quản tài liệu trong thư viện. Tuy nhiên, công tác bảo quản tài liệu ở nước ta chưa được xây dựng một chính sách bảo quản hợp lý nhằm thúc đẩy hoạt động này phát triển bền vững. Hầu hết các thư viện công cộng đều gặp khó khăn trong việc duy trì và phát triển hoạt động này. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí không ổn định, đội ngũ nhân viên chưa có chuyên môn bảo quản chuyên nghiệp, trang thiết bị chưa hiện đại nhằm duy trì, phát triển hoạt động bảo quản. Hơn nữa, Việt Nam là quốc gia có khí hậu nhiệt đới, gió mùa. Vì vậy, điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, ánh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
145    143    5    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.