Luận án Tiến sĩ Thông tin - Thư viện: Bảo quản tài liệu tại các thư viện tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Luận án nghiên cứu lý luận về bảo quản tài liệu trong thư viện công cộng; khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng bảo quản tài liệu tại các thư viện tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tìm ra các nguyên nhân khách quan và chủ quan tác động đến tình trạng bảo quản tài liệu tại các thư viện tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả bảo quản tài liệu phù hợp với điều kiện của vùng đồng bằng sông Cửu Long. | BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM BẢO QUẢN TÀI LIỆU TẠI CÁC THƯ VIỆN TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN ÁN TIẾN SĨ THÔNG TIN - THƢ VIỆN HÀ NỘI, 2018 BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM BẢO QUẢN TÀI LIỆU TẠI CÁC THƯ VIỆN TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Chuyên ngành: Khoa học Thông tin - Thƣ viện Mã số: 62320203 LUẬN ÁN TIẾN SĨ THÔNG TIN - THƢ VIỆN Người hướng dẫn khoa học: . Nguyễn Thị Lan Thanh HÀ NỘI, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân dưới sự hướng dẫn khoa học của . Nguyễn Thị Lan Thanh. Các kết quả nghiên cứu và các kết luận trong luận án là trung thực, không sao chép từ bất kỳ một nguồn nào và dưới bất kỳ hình thức nào. Việc tham khảo các tài liệu đã được trích dẫn và ghi nguồn theo đúng quy định. Tác giả luận án Nguyễn Thị Hồng Thắm 1 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC . 1 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 2 DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ 3 MỞ ĐẦU . 5 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ BẢO QUẢN TÀI LIỆU TRONG THƢ VIỆN CÔNG CỘNG . 23 . Cơ sở lý luận về bảo quản tài liệu trong thư viện công cộng 23 . Cơ sở thực tiễn về bảo quản tài liệu trong thư viện . 50 Tiểu kết 69 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG BẢO QUẢN TÀI LIỆU TRONG CÁC THƢ VIỆN TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
310    30    1    31-03-2023
98    19    2    31-03-2023
27    11    1    31-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.