Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Biến đổi của văn hoá quan họ Bắc Ninh trong thời kỳ hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm làm rõ cơ sở lý luận, lý thuyết tiếp cận và phương pháp nghiên cứu biến đổi Văn hóa Quan họ; vận dụng khảo sát, đánh giá thực trạng biến đổi Văn hóa Quan họ Bắc Ninh, luận giải nguyên nhân và quy luật tác động tới quá trình biến đổi, khẳng định các giá trị của di sản văn hóa này trong đời sống văn hóa của người dân ở Bắc Ninh, làm cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị Văn hóa Quan họ trong giai đoạn hiện nay. | BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI ******** HÀ CHÍ CƢỜNG BIẾN ĐỔI CỦA VĂN HÓA QUAN HỌ BẮC NINH TRONG THỜI KÌ HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC HÀ NỘI, 2018 BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI ******** HÀ CHÍ CƢỜNG BIẾN ĐỔI CỦA VĂN HÓA QUAN HỌ BẮC NINH TRONG THỜI KÌ HIỆN NAY Chuyên ngành: Văn hóa học Mã số: 62310640 LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: 1. . Lê Văn Toàn 2. . Nguyễn Thị Hƣơng HÀ NỘI, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của chính tác giả dƣới sự hƣớng dẫn khoa học của PGS TS Lê Văn Toàn và PGS TS Nguyễn Thị Hƣơng. Các kết quả nghiên cứu và các kết luận trong luận án này là trung thực, không sao chép từ bất kỳ một nguồn nào và dƣới bất kỳ hình thức nào. Việc tham khảo các nguồn tài liệu đã đƣợc thực hiện trích dẫn và ghi nguồn tài liệu tham khảo đúng quy định. Tác giả luận án Hà Chí Cƣờng 1 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC . 1 DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT. 2 DANH MỤC CÁC BẢNG. 3 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ 4 MỞ ĐẦU . 5 Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KHÁI LƢỢC VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 12 . Tổng quan tình hình nghiên cứu 12 . Cơ sở lý luận 26 . Khái lƣợc về địa bàn khảo sát - nghiên cứu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    3    1    05-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.