Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Biến đổi văn hóa mưu sinh của cư dân xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội trong bối cảnh phát triển du lịch

Luận án nghiên cứu thực trạng, những phương thức và yếu tố tác động, xu hướng của những biến đổi của văn hóa mưu sinh trong bối cảnh phát triển du lịch của cư dân xã Hương Sơn, Hà Nội; lý giải những nguyên nhân của sự chuyển đổi phương thức mưu sinh của cư dân địa phương; đồng thời cung cấp những cơ sở khoa học để các nhà quản lý, nghiên cứu hoạch định được chính sách và các giải pháp phát triển bền vững. | BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI ĐỖ HẢI YẾN BIẾN ĐỔI VĂN HÓA MƯU SINH CỦA CƯ DÂN XÃ HƯƠNG SƠN, HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CÂNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC HÀ NỘI, 2018 BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI ĐỖ HẢI YẾN BIẾN ĐỔI VĂN HÓA MƯU SINH CỦA CƯ DÂN XÃ HƯƠNG SƠN, HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CÂNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH Chuyên ngành Mã số : Văn hóa học : 62310640 LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: 1. . Đinh Thị Vân Chi 2. TS. Nguyễn Văn Lƣu HÀ NỘI, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi dƣới sự hƣớng dẫn của Đinh Thị Vân Chi và TS. Nguyễn Văn Lƣu. Các số liệu, tài liệu nêu ra trong luận án là kết quả điều tra thực địa và thu thập tƣ liệu của tác giả luận án. Các tài liệu tham khảo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tác giả luận án Đỗ Hải Yến 1 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC . 1 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . 2 DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ 3 MỞ ĐẦU . 4 Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA BÀN XÃ HƢƠNG SƠN 9 . Tổng quan tình hình nghiên cứu .9 . Cơ sở lý luận về biến đổi văn hóa mƣu sinh trong bối cảnh phát triển du . Khái quát về địa bàn xã Hƣơng Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 31 Tiểu kết .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
35    322    1    17-07-2024
277    265    1    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.