Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Thông tin - Thư viện: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm xã hội vào tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện tại các trường đại học ở Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm tìm ra cơ sở khoa học để đề xuất các giải pháp ứng dụng phần mềm xã hội trong công tác tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ thông tin/tài liệu cho cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập, chuyển giao tri thức tại các trường đại học ở Việt Nam | BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI ********* PHẠM TIẾN TOÀN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẦN MỀM XÃ HỘI VÀO TỔ CHỨC CÁC DỊCH VỤ THÔNG TIN THƢ VIỆN TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Khoa học Thông tin – Thƣ viện Mã số: 62320203 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ THÔNG TIN – THƢ VIỆN HÀ NỘI, 2018 Công trình đƣợc hoàn thành tại: TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. Trần Thị Quý 2. TS. Nguyễn Viết Nghĩa Phản biện 1: TS. Tạ Bá Hưng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia Phản biện 2: PGS. TS. Mai Hà Bộ Khoa học và Công nghệ Phản biện 3: PGS. TS. Trần Thị Minh Nguyệt Trường Đại học Văn hoá Hà Nội Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận án tiến sĩ cấp Trường tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội Số 418, đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội Vào hồi 8 giờ 00 ngày 10 tháng 09 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thƣ viện Quốc gia Việt Nam - Thƣ viện trƣờng Đại học Văn hóa Hà Nội 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Sự ra đời và phát triển của phần mềm xã hội không chỉ là một trào lưu nhất thời mà nó đang cho thấy những giá trị đích thực và tiềm năng lâu dài trong việc triển khai, tổ chức các dịch vụ thông tin trực tuyến nói chung và tại thư viện các trường đại học nói riêng. Nhìn nhận và nắm bắt được xu hướng này, nhiều dịch vụ thư viện các trường đại học đã ứng dụng và triển khai phần mềm xã hội nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng hóa loại hình sản phẩm và tận dụng được sự tham gia đóng góp tri thức của cộng đồng người dùng. Tuy nhiên, ở Việt Nam, nhận thức về vài trò và ý nghĩa của việc ứng dụng phần mềm xã hội vào công tác tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện trong các trường đại học còn chưa đầy đủ và chính xác. Nhiều thư viện đại học không ứng dụng phần mềm xã hội hoặc có ứng dụng nhưng không đúng cách nên chưa khai thác đầy đủ hiệu quả giá trị của loại hình phần mềm này trong công tác tổ chức các dịch vụ thông tin thư .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.