Luận án Tiến sĩ Thông tin - Thư viện: Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin phục vụ du lịch tại Việt Nam

Luận án đi sâu tìm hiểu, đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động thông tin du lịch và đi đến nhận định hiện nay ngành du lịch Việt Nam mới có hoạt động thông tin du lịch chưa có hệ thống thông tin du lịch. Qua đó, luận án đề xuất được mô hình của hệ thống thông tin du lịch tại Việt Nam, cùng bảy giải pháp thực thi mô hình nhằm khắc phục những tồn tại của hoạt động thông tin du lịch trong nhiều năm qua, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu tin của người dùng tin du lịch trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy ngành du lịch Việt Nam phát triển bền vững. | BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI PHAN THỊ HUỆ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ DU LỊCH TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ THÔNG TIN - THƯ VIỆN HÀ NỘI, 2015 BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI PHAN THỊ HUỆ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ DU LỊCH TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Mã số: Khoa học Thông tin – Thư viện 62320203 LUẬN ÁN TIẾN SĨ THÔNG TIN - THƯ VIỆN Người hướng dẫn khoa học: 1. Nguyễn Hữu Hùng 2. Mai Hà HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của chính tác giả. Các kết quả nghiên cứu và kết luận trong luận án này là trung thực, không sao chép từ bất kì một nguồn nào và dưới bất kì hình thức nào. Việc tham khảo các nguồn tài liệu (nếu có) đã được thực hiện trích dẫn và ghi nguồn tài liệu tham khảo đúng quy định. Tác giả luận án Phan Thị Huệ 1 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC . 1 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 2 3 DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, MÔ HÌNH MỞ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.