Bài giảng Chính phủ điện tử: Chương 1

Bài giảng Chính phủ điện tử: Chương 1 trình bày tổng quan về bộ máy nhà nước và chính phủ điện tử. Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: bộ máy nhà nước, cấp độ phát triển và mô hình chính phủ điện tử; sự cần thiết, lợi ích và trở ngại đối với chính phủ điện tử; chính phủ điện tử một cửa, yêu cầu đối với chính phủ điện tử. . | 04/04/2018 Học phần CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ (Electronic Government, E-Government) 1. Thời lượng: 2 t/c (24 tiết lý thuyết, 6 tiết thảo luận) 2. Kết cấu: ChÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ Chương 1: Tổng quan về bộ máy nhà nước và chính phủ điện tử Chương 2: Công nghệ và khung kiến trúc chính phủ điện tử Chương 3: Ứng dụng chính phủ điện tử Chương 4: Một số góc độ chính trị, văn hóa, đạo đức và pháp luật trong chính phủ điện tử Chương 5: Chiến lược và các nguyên tắc triển khai chính phủ điện tử (Electronic Government, E-Government) 3. Tài liệu học tập, a, Tài liệu chính: Bài giảng Chính phủ điện tử b, Tài liệu tham khảo 1. Nguyễn Đăng Hậu, Nguyền Hoài Anh, Ao Thu Hoài (2010), Chính phủ điện tử, NXB Thông tin & Truyền thông 2. Lưu Đức Văn (2006), Chính phủ điện tử, NXB Bưu điện 3. Kuno Schedler, Lukas Summermatter, Bernhard Schmidt (2004), Managing the Electronic Government: From Vision to Practice, Information Age Publishing 4. Arib-Veikko Anttiroiko, (2008), Electronic Government: Concepts, methodologies, tools and applications, Information Science Reference, Hershey, NewYork, 1 2 1 04/04/2018 NỘI DUNG CHƯƠNG 1 Chương 1 Sơ lược về bộ máy nhà nước Khái niệm, các cấp độ phát triển và mô hình CPĐT Sự cần thiết, lợi ích và trở ngại đối với CPĐT TỔNG QUAN VỀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC VÀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ CPĐT một cửa, yêu cầu đối với CPĐT 3 4 2 04/04/2018 Sơ lược về bộ máy nhà nước Khái niệm bộ máy NN, cơ quan NN và cơ quan hành chính NN – Bộ máy nhà nước – Cơ quan nhà nước – Cơ quan hành chính nhà nước Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam 5 Sơ lược về bộ máy nhà nước Hệ thống cơ quan hành chính NN 6 3 04/04/2018 Sơ lược về bộ máy nhà nước Sơ lược về bộ máy nhà nước Hệ thống cơ quan hành chính NN Hệ thống cơ quan hành chính NN Các cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương * Chính phủ, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất Các cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương * Chính phủ, cơ quan hành chính .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
178    22    1    01-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.