Bài giảng Chính phủ điện tử: Chương 2

Bài giảng Chính phủ điện tử: Chương 2 sẽ giúp cho người học nắm được những kiến thức về công nghệ và khung kiến trúc chính phủ điện tử nhằm phục vụ trong quá trình học tập và giảng dạy. Nội dung trong bài giảng trình bày: 10 bước tiến tới sự sẵn sàng chính phủ điện tử, một số nội dung trong sẵn sàng chính phủ điện tử và công nghệ chính phủ điện tử. Để nắm rõ nội dung chi tiết của bài giảng, . | 04/04/2018 1 CHƯƠNG 2 CÔNG NGHỆ VÀ KHUNG KIẾN TRÚC CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 2 NỘI DUNG CHƯƠNG 2 Sự sẵn sàng CPĐT Công nghệ CPĐT Khung kiến trúc CPĐT 1 04/04/2018 3 Sự sẵn sàng CPĐT Sự sẵn sàng điện tử (E-readiness) Sự sẵn sàng điện tử đo đạc khả năng của một quốc gia tham gia vào nền kinh tế số Khuôn khổ sẵn sàng điện tử: một hệ thống các thành phần, các chỉ số cơ bản cho phép đánh giá mức độ sẵn sàng điện tử của một quốc gia Các thành phần của Các tiểu thành phần của sẵn sàng điện tử sẵn sàng điện tử Chính sách CNTT (gồm 5 chỉ số) 1. Chính sách Chính sách Chính phủ điện tử (gồm 4 chỉ số) . Kiến trúc và tiêu chuẩn (gồm 3 chỉ số) . Các quy định pháp lý (gồm 4 chỉ số) Mạng (gồm 4 chỉ số) 2. Hạ tầng Tiếp cận (gồm 3 chỉ số) Phần cứng CNTT (gồm 4 chỉ số) Nguồn lực chính trị (gồm 2 chỉ số) 3. Nguồn lực Nguồn nhân lực (gồm 2 chỉ số) Nguồn lực công chức (gồm 3 chỉ số) Nguồn lực ITC của khu vực tư nhân (gồm 2 chỉ số) Nguồn lực tài chính (gồm 3 chỉ số) Công dân sử dụng (gồm 2 chỉ số) 4. Sử dụng Doanh nghiệp sử dụng (gồm 3 chỉ số) Chính phủ sử dụng (gồm 4 chỉ số) Trọng số 5 5 3 7 10 8 7 8 7 3 3 9 6 7 12 4 Sự sẵn sàng CPĐT Sự sẵn sàng chính phủ điện tử (E-Government Readiness) Khung khổ sẵn sàng CPĐT (E-Government Readiness framework) Khung khổ sẵn sàng CPĐT cho phép đánh giá, so sánh mức độ sẵn sàng CPĐT của các quốc gia, các địa phương hoặc các cơ quan khác nhau. Các thành phần của sẵn sàng CPĐT 1. Sự chuẩn bị tới chính phủ điện tử (gồm 2 chỉ số) Trọng số 15% 2. Chính sách công nghệ thông tin (gồm 3 chỉ số) 20% 3. Con người (gồm 3 chỉ số) 20% 4. Hạ tầng công nghệ thông tin (gồm 3 chỉ số) 20% 5. Quá trình (gồm 6 chỉ số) 15% 6. Lợi ích hoặc kết quả từ công nghệ thông tin (gồm 3 chỉ số) 10% 2 04/04/2018 5 6 Sự sẵn sàng CPĐT Sự sẵn sàng chính phủ điện tử (E-Government Readiness) 10 bước tiến tới sự sẵn sàng CPĐT (E-Government .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.