Bài giảng Chính phủ điện tử: Chương 5

Chương 5: Chiến lược và các nguyên tắc triển khai chính phủ điện tử trong bài giảng Chính phủ điện tử sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Chiến lược chính phủ điện tử, tài sản cốt lõi và năng lực cốt lõi với chiến lược chính phủ điện tử, các nguyên tắc triển khai một dự án chính phủ điện tử và marketing chính phủ điện tử. . | 04/04/2018 NỘI DUNG Chương 5 Chiến lược CPĐT CHIẾN LƯỢC VÀ DỰ ÁN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ Tài sản cốt lõi và năng lực cốt lõi với chiến lược CPĐT Các nguyên tắc triển khai một dự án CPĐT Marketing CPĐT CHIẾN LƯỢC CPĐT Xây dựng kế hoạch mục tiêu CPĐT • Tầm nhìn • Sứ mệnh • Mục tiêu Quy trình xây dựng chiến lược phát triển CPĐT Giám sát, đánh giá thực hiện CPĐT Triển khai, kiểm soát chiến lược chính phủ điện tử 1 04/04/2018 CHIẾN LƯỢC CPĐT Phân tích tình huống CPĐT Các yếu tố của phân tích tình huống chính phủ điện tử Phân tích bên ngoài Phân tích Phân tích nhu môi trường cầu • Môi trường chính trị và • Cơ cấu cầu pháp luật • Hành vi cầu • Môi trường kinh tế • Nhu cầu các bên • Môi trường xã hội liên quan • Môi trường công nghệ Phân tích cơ hội – rủi ro • Xác định sự phát triển các nguồn cung và nhu cầu • Điều chỉnh đối với hồ sơ thế mạnh và điểm yếu Phân tích bên trong Phân tích nhà cung ứng Phân tích năng lực/nguồn lực • Các hoạt động của các nhà • Tài nguyên cung cấp dịch vụ điện tử • Năng lực cốt lõi tương tự • Quy trình • Hành vi của các nhà cung cấp dịch vụ điện tử tương tự Phân tích thế mạnh – điểm yếu • So sánh với các nhà cung cấp dịch vụ điện tử khác • Xác định các lợi thế và bất lợi thế so với các nhà cung cấp dịch vụ điện tử chủ yếu khác Tình huống CPĐT CHIẾN LƯỢC CPĐT Xây dựng chiến lược CPĐT Chiến lược cầu, chiến lược cung Các chiến lược CPĐT tổng quát 2 04/04/2018 CHIẾN LƯỢC CPĐT Triển khai, kiểm soát chiến lược CPĐT Triển khai CPĐT CHIẾN LƯỢC CPĐT Triển khai, kiểm soát chiến lược CPĐT Kế hoạch triển khai CPĐT 3 04/04/2018 CHIẾN LƯỢC CPĐT Triển khai, kiểm soát chiến lược CPĐT Thẻ điểm chiến lược CPĐT TÀI SẢN CỐT LÕI VÀ NĂNG LỰC CỐT LÕI VỚI CHIẾN LƯỢC CPĐT Tài sản cốt lõi và năng lực cốt lõi Tài sản cốt lõi Năng lực cốt lõi Xác định tài sản và năng lực cốt lõi liên quan đến CPĐT 4 04/04/2018 TÀI SẢN CỐT LÕI

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.