Bài giảng Công nghệ thông tin: An toàn và bảo mật thông tin

Bài giảng Công nghệ thông tin: An toàn và bảo mật thông tin cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về an toàn và bảo mật thông tin cho hệ thống thông tin doanh nghiệp; các nguy cơ tấn công và phương pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin doanh nghiệp. Bên cạnh đó, bài giảng còn giới thiệu một số ứng dụng của công nghệ trong đảm an toàn và bảo mật thông tin doanh nghiệp. . | Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế & TMĐT 8/7/2017 1. Mục đích và yêu cầu Trường Đại học Thương mại • Mục đích của học phần Khoa HTTT Kinh tế và THMĐT Bộ môn Công nghệ thông tin – Cung cấp những kiến thức cơ bản về an toàn và bảo mật thông tin cho HTTT doanh nghiệp – Cung cấp thông tin về các nguy cơ tấn công và phương pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin doanh nghiệp – Giới thiệu một số ứng dụng của công nghệ trong đảm an toàn và bảo mật thông tin doanh nghiệp Bài giảng iả học h phần: hầ An toàn và bảo mật thông tin Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế & TMĐT 1 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế & TMĐT 1. Mục đích và yêu cầu (t) 2. Cấu trúc học phần • Yêu cầu cần đạt được • Học phần gồm 3 tín chỉ (45 tiết) phân phối như sau: – Nắm vững các kiến thức cơ bản về an toàn và bảo mật thông tin doanh nghiệp – Có kiến thức về các nguy cơ tấn công và và các phương pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin doanh nghiệp – Sử dụng được một số ứng dụng đã có trong việc đảm bảo an toàn thông tin doanh nghiệp Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế & TMĐT 2 – Nội dung lý thuyết và thảo luận 45 tiết (15 buổi) – Thời gian: • 10 tuần lý thuyết, • 2 tuần bài tập và kiểm tra • 3 buổi thảo luận 3 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế & TMĐT 3. Nội dung học phần 4 3. Nội dung học phần (t) • Chương 1. Tổng quan • Chương 1: Tổng quan về ATBM thông tin • Chương 2: Các hình thức tấn công và các rủi ro của hệ thống • Chương 3: Các phương pháp phòng tránh và phục hồi • Chương 4: Ứng dụng an toàn và bảo mật thông tin – Khái niệm chung về an toàn và bảo mật thông tin • • • • An toàn và bảo mật thông tin Vai trò của an toàn và bảo mật thông tin Nguy cơ và phân loại các nguy cơ Phòng tránh và phục hồi thông tin – Mục tiêu và yêu cầu của an toàn và bảo mật thông tin • Mục tiêu • Yêu cầu và quy trình chung • Mô hình an toàn và chính sách bảo mật – . Chính sách pháp luật của nhà nước • Luật, nghị định về ATBM thông tin ở Việt Nam • Luật và chính sách về ATBM thông tin quốc tế • Định .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.