Bài giảng Công nghệ thông tin: Hệ thống thông tin quản lý

Bài giảng Công nghệ thông tin: Hệ thống thông tin quản lý sẽ giúp cho người học nắm được những kiến thức nhằm phục vụ trong quá trình học tập và giảng dạy. Nội dung trong bài giảng trình bày: khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin quản lý, công nghệ thông tin sử dụng trong hệ thống thông tin quản lý của các tổ chức, phát triển và quản trị hệ thống thông tin quản lý trong tổ chức và cung cấp những kiến thức chuyên sâu về ứng dụng của hệ thống thông tin quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức. . | Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 8/9/2017 1. Mục đích và yêu cầu Trường Đại học Thương mại Khoa HTTT Kinh tế và THMĐT Bộ môn Công nghệ thông tin Bài giảng học phần: Hệ thống thông tin quan lý Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 1 • Cung cấp những khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin quản lý • Cung cấp những kiến thức cơ sở về công nghệ thông tin sử dụng trong hệ thống thông tin quản lý của các tổ chức • Cung cấp những kiến thức tổng quan về phát triển và quản trị hệ thống thông tin quản lý trong tổ chức • Cung cấp những kiến thức chuyên sâu về ứng dụng của hệ thống thông tin quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 2 2. Cấu trúc học phần 1. Mục đích và yêu cầu (t) • Yêu cầu cần đạt được • Nắm vững các kiến thức cơ bản về các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp • Có kiến thức về các hoạt động của các thành phần trong p g hệ ệ thống g thông g tin của doanh nghiệp • Cài đặt và sử dụng được một số phần mềm phổ biến trong doanh nghiệp Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT • Mục đích của học phần 3 3. Nội dung học phần • Học phần gồm 3 tín chỉ (45 tiết) phân phối như sau: • Nội dung lý thuyết và thảo luận 45 tiết (15 tuần) • Thời gian: • 10 tuần lý thuyết, • 2 tuần bài tập và kiểm tra • 3 tuần thảo luận Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 4 Chương 1: Tổng quan • Khái niệm chung • CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN • CHƯƠNG 2: NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONH HTTT QUẢN LÝ • CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG VÀ QuẢN LÝ HỆ THỐNG THÔNG TIN • CHƯƠNG 4: CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TRONG DOANH NGHIỆP • Dữ liệu và thông tin • Hệ thống và hệ thống thông tin • HTTT trong hoạt động quản lý của tổ chức, doanh nghiệp • Tác động của HTTT đối với tổ chức, doanh nghiệp • Ảnh hưởng của CNTT trong việc ra quyết định quản lý • Hệ thống thông tin và chiến lược kinh doanh • Phân loại hệ thống thông tin quản lý • Phân loại HTTT QL theo cấp quản lý • Phân loại HTTT QL theo chức năng • Phân loại HTTT QL theo mức độ tích .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    76    2    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.