Bài giảng Công nghệ thông tin: Quản trị cơ sở dữ liệu

Nội dung bài giảng Công nghệ thông tin: Quản trị cơ sở dữ liệu gồm có 4 chương. Qua nội dung bài giảng này, người học sẽ nắm đước những kiến thức cơ bản về quản trị cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu, trang bị những hiểu biết cơ bản về quản trị, lập trình cơ sở dữ liệu thông qua hệ quản trị SQL Server. Ngoài ra, người học còn nắm được các thao tác sử dụng và thực hiện được việc quản trị cơ sở dữ liệu bằng SQL Server cho dữ liệu thực tế. . | Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 8/7/2017 1. Mục đích và yêu cầu Trường Đại học Thương mại • Mục đích của học phần Khoa HTTT Kinh tế và THMĐT Bộ môn Công nghệ thông tin – Cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị CSDL và hệ quản trị CSDL – Trang bị những hiểu biết cơ bản về quản trị, lập trình CSDL thông qua hệ quản trị SQL Server Bài giảng học phần: Quản trị cơ sở dữ liệu Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 1 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 1. Mục đích và yêu cầu (t) 2. Cấu trúc học phần • Yêu cầu cần đạt được – Nắm vững các kiến thức cơ bản về quản trị cơ sở dữ liệu – Có kiến thức về các hoạt động quản trị cơ sở dữ liệu bằng SQL Server – Sử dụng và thực hiện được việc quản trị cơ sở dữ liệu bằng SQL Server cho dữ liệu thực tế Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT • Học phần gồm 2 tín chỉ (30 tiết) phân phối như sau: – Nội dung lý thuyết và thảo luận 30 tiết (15 tuần) – Thời gian: • 10 tuần lý thuyết, • 2 tuần bài tập và kiểm tra • 3 tuần thảo luận 3 Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT • Chương 1: Tổng quan về quản trị cơ sở dữ liệu • Chương 2: Quản trị hoạt động trong SQL Server • Chương 3: Đảm bảo an toàn, bảo mật, toàn vẹn g SQL Server dữ liệu trong • Chương 4: Lập trình CSDL trong SQL Server Bài giảng HP: Quản trị Cơ sở dữ liệu 4 Nội dung chương 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CSDL 3. Nội dung học phần Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 2 5 • • • • Hoạt động quản trị cơ sở dữ liệu Người quản trị cơ sở dữ liệu Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu Kiến trúc hệ quản trị cơ sở dữ liệu Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 6 1 Bộ môn CNTT ‐ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT 8/7/2017 . Hoạt động quản trị CSDL . Hoạt động quản trị CSDL Các kiểu dữ liệu phổ biến • Khái niệm CSDL: – Là một tập hợp dữ liệu có cấu trúc được lưu trên các thiết bị lưu trữ như băng từ, đĩa từ nhằm thỏa mãn nhu cầu khai thác đồng g thời của nhiều người sử dụng, nhiều chương trình ứng dụng tại cùng thời điểm – CSDL là một bộ sưu tập các

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG