Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Bài 1

Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Bài 1 giới thiệu đến người học đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học. Bài giảng nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết về đối tượng, phương pháp, nội dung nghiên cứu môn học, góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất cách mạng trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc. . | TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH BÀI GIẢNG Học phần: Đƣờng lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam Bài 1: Đối tƣợng và phƣơng pháp nghiên cứu môn học Đối tƣợng: Sinh viên đại học Năm học: 2017 – 2018 Cử nhân Nguyễn Văn Đạo LÂM ĐỒNG, THÁNG 01 NĂM 2018 TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH PHÊ DUYỆT PHÊ DUYỆT Ngày tháng 2016 Ngày tháng năm năm 2018 TRƢỞNG KHOA TRƢỞNG KHOA TS. Võ Sỹ Lợi BÀI GIẢNG Học phần: Đƣờng lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam Bài 1: Đối tƣợng và phƣơng pháp nghiên cứu môn học Đối tƣợng: Sinh viên đại học, cao đẳng Năm học: 2017 – 2018 Ngày tháng năm 2016 NgàyTRƢỞNG tháng BỘ nămMÔN 2018 NGƢỜI THÔNG QUA LÂM ĐỒNG, THÁNG 01 NĂM 2018 KẾ HOẠCH GIẢNG BÀI PHÊ DUYỆT Ngày tháng năm 2018 TRƢỞNG KHOA Học phần: Đƣờng lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam Bài 1: Đối tƣợng và phƣơng pháp nghiên cứu môn học Đối tƣợng: Sinh viên đại học Năm học: 2017 – 2018 TS. Võ Sỹ Lợi Phần I Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU A. MỤC ĐÍCH Nắm vững đối tƣợng, phƣơng pháp, nội dung nghiên cứu môn học, góp phần bồi dƣỡng nhân cách, phẩm chất cách mạng trung thành với lí tƣởng độc lập dân tộc B. YÊU CẦU Thái độ học tập nghiêm túc, hiểu thực chất vấn đề, nêu cao tinh thần trách nhiệm của bản thân. Xác định trách nhiệm, thái độ đúng trong học tập môn học tham gia xây dựng, cũng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. II. NỘI DUNG, TRỌNG TÂM A. NỘI DUNG I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU II. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU III. PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ CÁC PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU IV. GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC GDQP-AN B. TRỌNG TÂM: GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC GDQP-AN III. THỜI GIAN Tổng số lên lớp: 02 tiết. IV. TỔ CHỨC, PHƢƠNG PHÁP A. TỔ CHỨC Lấy đội hình đại đội để lên lớp, đội hình tiểu đội để thuyết trình, thảo luận. B. PHƢƠNG PHÁP 1. Giảng viên: Thuyết trình, giảng giải nêu vấn đề, hƣớng dẫn nghiên cứu kết hợp một số phƣơng pháp dạy học tích cực. 2. Sinh viên: Lắng nghe, quan sát, tổng hợp ghi chép theo ý .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.