Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Bài 3

Bài 3: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tính chất, đặc điểm, quan điểm, nội dung, biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân. Trên cơ sở đó xây dựng ý thức trách nhiệm, tự giác tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. . | TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH BÀI GIẢNG Học phần: Đƣờng lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam Bài 3: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân Đối tƣợng: Sinh viên đại học Năm học: 2017 – 2018 Cử nhân Vũ Đình Sơn LÂM ĐỒNG, THÁNG 01 NĂM 2018 TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH PHÊ DUYỆT PHÊ DUYỆT Ngày tháng 2016 Ngày tháng năm năm 2018 TRƢỞNG KHOA TRƢỞNG KHOA TS. Võ Sỹ Lợi BÀI GIẢNG Học phần: Đƣờng lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam Bài 3: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân Đối tƣợng: Sinh viên đại học, cao đẳng Năm học: 2017 – 2018 Ngày tháng năm 2016 TRƢỞNG BỘ MÔN LÂM ĐỒNG, THÁNG 01 NĂM 2018 KẾ HOẠCH GIẢNG BÀI PHÊ DUYỆT Ngày tháng năm 2018 TRƢỞNG KHOA Học phần: Đƣờng lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam Bài 3: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân Đối tƣợng: Sinh viên đại học, cao đẳng Năm học: 2017 - 2018 TS. Võ Sỹ Lợi Phần I Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU A. MỤC ĐÍCH - Sinh viên trình bày đƣợc những kiến thức cơ bản về tính chất, đặc điểm, quan điểm, nội dung, biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân. - Trên cơ sở đó xây dựng ý thức trách nhiệm, tự giác tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. B. YÊU CẦU Sinh viên chú ý nghe giảng, ghi chép bài, hiểu đúng, đủ nội dung và tích cực phát biểu xây dựng bài. II. NỘI DUNG, TRỌNG TÂM A. NỘI DUNG I. Vị trí, đặc trƣng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. II. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa III. Một số biện pháp chính xây dựng nền xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay B. TRỌNG TÂM Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa III. THỜI GIAN Tổng số lên lớp: 04 tiết. IV. TỔ CHỨC, PHƢƠNG PHÁP A. TỔ CHỨC Lấy đội hình đại đội để lên lớp, đội .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.