Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Bài 4

Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Bài 4 giúp người học hiểu về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: tính chất, đặc điểm, quan điểm của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc và quan điểm chỉ đạo của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. . | TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH BÀI GIẢNG Học phần: Đƣờng lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam Bài 4: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Đối tƣợng: Sinh viên đại học Năm học: 2017 – 2018 Cử nhân Nguyễn Văn Đạo LÂM ĐỒNG, THÁNG 01 NĂM 2018 TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH PHÊ DUYỆT PHÊ DUYỆT Ngày tháng 2016 Ngày tháng năm năm 2018 TRƢỞNG KHOA TRƢỞNG KHOA TS. Võ Sỹ Lợi BÀI GIẢNG Học phần: Đƣờng lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam Bài 4: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Đối tƣợng: Sinh viên đại học, cao đẳng Năm học: 2017 – 2018 Ngày tháng năm 2016 NgàyTRƢỞNG tháng BỘ nămMÔN 2018 NGƢỜI THÔNG QUA LÂM ĐỒNG, THÁNG 01 NĂM 2018 KẾ HOẠCH GIẢNG BÀI PHÊ DUYỆT Ngày tháng năm 2018 TRƢỞNG KHOA Học phần: Đƣờng lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam Bài 4: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Đối tƣợng: Sinh viên đại học Năm học: 2017 – 2018 TS. Võ Sỹ Lợi Phần I Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU A. MỤC ĐÍCH Nắm chắc tính chất, đặc điểm, quan điểm của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, làm cơ sở nghiên cứu nắm vững quan điểm chỉ đạo của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. B. YÊU CẦU Thái độ học tập nghiêm túc, hiểu thực chất vấn đề, nêu cao tinh thần trách nhiệm của bản thân. Ra sức học tập và vận dụng sáng tạo những quan điểm chỉ đạo của Đảng góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. II. NỘI DUNG, TRỌNG TÂM A. NỘI DUNG I. Những vấn đề chung về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. II. Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. III. Một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. B. TRỌNG TÂM: Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. III. THỜI GIAN Tổng số lên lớp: 04 tiết. IV. TỔ CHỨC, PHƢƠNG PHÁP A. TỔ CHỨC Lấy đội hình đại đội để lên lớp, đội hình tiểu đội để thuyết trình, .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.