Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ Tổ quốc (bản cập nhật)

Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày một số quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở đó bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận khoa học cách mạng cho người học, giúp người học có cơ sở khoa học để quán triệt quan điểm cơ bản của Đảng ta về chiến tranh, xây dựng quân đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay. . | TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH BÀI GIẢNG Học phần: Đƣờng lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam Bài: Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ Tổ quốc Đối tƣợng: Sinh viên đại học Năm học: 2017 – 2018 Cử nhân Trần Văn Thuân LÂM ĐỒNG, THÁNG 01 NĂM 2018 TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH PHÊ DUYỆT PHÊ DUYỆT Ngày tháng 2016 Ngày tháng năm năm 2018 TRƢỞNG KHOA TRƢỞNG KHOA TS. Võ Sỹ Lợi BÀI GIẢNG Học phần: Đƣờng lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam Bài: Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ Tổ quốc Đối tƣợng: Sinh viên đại học, cao đẳng Năm học: 2017 – 2018 Ngày tháng năm 2016 NgàyTRƢỞNG tháng BỘ nămMÔN 2018 NGƢỜI THÔNG QUA LÂM ĐỒNG, THÁNG 01 NĂM 2018 KẾ HOẠCH GIẢNG BÀI PHÊ DUYỆT Ngày tháng năm 2018 TRƢỞNG KHOA Học phần: Đƣờng lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam Bài: Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ Tổ quốc Đối tƣợng: Sinh viên đại học TS. Võ Sỹ Lợi Năm học: 2017 - 2018 Phần I Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU A. MỤC ĐÍCH - Sinh viên trình bày đƣợc một số quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. - Trên cơ sở đó bồi dƣỡng thế giới quan, phƣơng pháp luận khoa học cách mạng cho ngƣời học, giúp ngƣời học có cơ sở khoa học để quán triệt quan điểm cơ bản của Đảng ta về chiến tranh, xây dựng quân đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay. B. YÊU CẦU Sinh viên chú ý nghe giảng, ghi chép bài, hiểu đúng, đủ nội dung và tích cực phát biểu xây dựng bài. II. NỘI DUNG, TRỌNG TÂM A. NỘI DUNG I. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về chiến tranh. II. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về quân đội. III. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin về bảo vệ Tổ quốc. IV. Tƣ tƣởng Hồ Chí .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.