Bài giảng Hội nhập Kinh tế quốc tế, cơ hội và thách thức

Bài giảng Hội nhập Kinh tế quốc tế, cơ hội và thách thức giới thiệu đến người học những nội dung chính sau: Xu hướng hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, hội nhập các FTA thế hệ mới: bản chất, nội dung cơ bản, cơ hội và thách thức của hội nhập. . | Trịnh Minh Anh 08/08/2017 BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KINH TẾ I. Xu hƣớng hội nhập kinh tế thế giới và khu vực II. Hội nhập các FTA thế hệ mới: bản chất và nội dung cơ bản III. Một số vấn đề đặt ra Trịnh Minh Anh Chánh Văn phòng BCĐLNHNKT1 2 3 TRỤ CỘT CỦA Bretton Woods XU HƢỚNG HỘI NHẬP KINH TẾ THẾ GIỚI & KHU VỰC I W I/ W M B T F 3 O 4 1 Trịnh Minh Anh 08/08/2017 các hiệp định đa phƣơng HĐ chung về thuế quan và thương mại (GATT 1994) HĐ về hàng rào kỹ thuật trong thơng mại (TBTs) HĐ về các biện pháp vệ sinh kiểm dịch (SPS) HĐ về thủ tục cấp phép nhập khẩu (ILP) HĐ về quy tắc xuất xứ (ROO) HĐ về kiểm tra trước khi giao hàng (PSI) HĐ trị giá tính thuế hải quan (ACV) HĐ về các biện pháp tự vệ (ASG) HĐ về trợ cấp (SCM) HĐ về phá giá (ADP) HĐ về nông nghiệp (AOA) HĐ về thơng mại hàng dệt và may mặc (ATC) HĐ về các biện pháp đầu t lq đến thơng mại (TRIMS) HĐ về thơng mại dịch vụ (GATS) HĐ về quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) HĐ về các QT & TT ĐC việc tranh chấp (DSU) TẠI SAO VIỆT NAM & CÁC NƢỚC MỞ RỘNG SANG HỘI NHẬP THÔNG QUA CÁC HIỆP ĐỊNH THƢƠNG MẠI TỰ DO (FTA) ? 5 6 Xung đột giữa các cựu cƣờng và tân cƣờng 7 8 2 Trịnh Minh Anh 08/08/2017 Sự phát triển của các FTA 9 Đứng yên là chết 10 Đứng yên là chết Ngành dệt may mong đợi ngậm ngùi TPP 11 12 3 Trịnh Minh Anh 08/08/2017 BẢN CHẤT CỦA CÁC HÌNH THỨC HỘI NHẬP CƠ BẢN CỦA VIỆT NAM LÀ GÌ? BẢN CHÂT, NỘI DUNG VÀ CƠ HỘI THÁCH THỨC CỦA CÁC LOẠI HÌNH HỘI NHẬP WTO, TPP ASEAN+, AEC, TPP 13 14 Đơn phƣơng: Chủ động sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, chính sách về kinh tế thƣơng mại Song phƣơng: Đàm phán/thƣơng lƣợng và nhân nhƣợng về các cam kết mở cửa thị trƣờng với lộ trình mở cửa khác nhau (hiệp định thƣơng mại: VN-HK BTA) Khu vực: Cùng đặt ra một thời hạn nhất định với lộ trình cụ thể bắt buộc phải tuân thủ (ASEAN) Liên khu vực/Diễn đàn: Cùng đặt ra thời hạn mục tiêu mà không có lộ trình bắt buộc cụ thể và tự nguyện, linh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    8    1    31-01-2023
2    13    1    31-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.