Bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2017-2018 có đáp án

Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 10 có thêm tài liệu hữu ích để ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra 1 tiết sắp tới, chúng tôi chia sẻ đến bạn Bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2017-2018 có đáp án được tổng hợp những mẫu đề thi theo chuẩn chương trình đào tạo của bộ Giáo dục. Hi vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích giúp các bạn ôn tập kiến thức, luyện tập ngữ pháp tiếng Anh, qua đó giúp bạn bạn nâng cao kỹ năng giải đề thuần thục. Ngoài ra, quý thày cô có thể sử dụng bộ đề làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và ra đề thi đánh giá năng lực học sinh, từ đó điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp giúp các em tiên bộ hơn với môn học này. Mời thày cô và các bạn học sinh cùng tham khảo đề thi. | BỘ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TIẾNG ANH LỚP 10 NĂM 2017-2018 (CÓ ĐÁP ÁN) 1. Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Tiếng Anh 10 năm 2017-2018 có đáp án Trường THPT C Hải Hậu (Bài kiểm tra số 1) 2. Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Tiếng Anh 10 năm 2017-2018 có đáp án Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Bài kiểm tra số 1) 3. Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Tiếng Anh 10 năm 2017-2018 có đáp án Trường THPT Chà Cang (Bài kiểm tra số 2) 4. Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Tiếng Anh 10 năm 2017-2018 có đáp án Trường THPT Nguyễn Trãi (Bài kiểm tra số 2) 5. Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Tiếng Anh 10 năm 2017-2018 có đáp án Trường THPT Hà Huy Tập (Bài kiểm tra số 3) 6. Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Tiếng Anh 10 năm 2017-2018 có đáp án Trường THPT Trần Nguyên Hãn (Bài kiểm tra số 3) 7. Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Tiếng Anh 10 năm 2017-2018 có đáp án Trường THPT Đình Lập (Bài kiểm tra số 4) 8. Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Tiếng Anh 10 năm 2017-2018 có đáp án Trường THPT Hùng Vương (Bài kiểm tra số 4) Surname: .Class: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH LỚP 10 Thời gian làm bài: 45 phút I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others: (1M) 1. A. plays B. reads C. listens D. stops 2. A. traveled B. stared C. landed D. seemed 3. A. chemistry B. prepare C. receive D. degree 4. A. miss B. little C. child D. listen Answers: 1. D 2. C 3. A 4. C II. Choose the best answer. (4M) 5. Andrew _ the test before so he _ it very easy. A. had done/found B. had done/ had found C. did/ found D. did/ had found 6. I must go now. I promised _late. A. not being B. not to be C. to not be D. I wouldn’t be 7. I was late for school this morning because my alarm clock didn’t _. A. go on B. go off C. go away D. go up 8. He often _ to work by car everyday but today he _ by bus. A. goes/ goes B. is going/ will go C. went/ has gone D. goes/ is going 9. He’s not really interested in _ on the farm. A. to work B. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    31    1    24-03-2023
8    23    1    24-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.