Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Tiếng Anh 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Chà Cang (Bài kiểm tra số 2)

Bạn đang bối rối không biết phải giải quyết thế nào để vượt qua kì kiểm tra 1 tiết sắp tới với điểm số cao. Hãy tham khảoĐề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Tiếng Anh 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Chà Cang (Bài kiểm tra số 2) để giúp cho mình thêm tự tin bước vào kì thi này nhé. Chúc các bạn thi tốt! | SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG THPT CHÀ CANG ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017- 2018 Môn: TIẾNG ANH 10 – BÀI SỐ 2 (Thời gian làm bài: 45 phút) ĐỀ CHÍNH THỨC Đề thi gồm 03 trang Mã đề thi 451021 Họ và tên:. Lớp: . SECTION A (7 points) LISTENING (Câu 1 – Câu 8) Listen and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to number the sentences in their correct order. Sentences Number _ _ _ _ Câu 1: A. Which hotel did you stay at? Câu 2: B. I went to the beach Câu 3: C. How long was your vacation? Câu 4: D. It’s must be very nice. 1. _ 2. _ 3. _ 4. _ Listen andmark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of following questions. Câu 5: Where did Mary go on her vacation? A. to the pagoda B. to the beach C. to the zoo D. to the park Câu 6: Who did she go with? A. her parents and older sister B. her older sister C. her mother and father D. her mother and father and older brother Câu 7: What do her mother and father like to do? A. swim and row the banana boat B. read a book C. seat on the beach D. eat in the restaurant Câu 8: How long was her vacation? A. one day B. two or three days C. three or four days D. four or five days Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differ from the other three in pronunciation in each of the following questions. Câu 9: A. hurt B. purse C. sure D. curse Câu 10: A. aunt B. father C. heart D. famous Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. Câu 11: The computer is a micraculous device. A. expensive B. comfortable C. wonderful D. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    399    4    23-05-2024
94    796    1    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.