Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Tiếng Anh 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Chà Cang (Bài kiểm tra số 2)

Bạn đang bối rối không biết phải giải quyết thế nào để vượt qua kì kiểm tra 1 tiết sắp tới với điểm số cao. Hãy tham khảoĐề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Tiếng Anh 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Chà Cang (Bài kiểm tra số 2) để giúp cho mình thêm tự tin bước vào kì thi này nhé. Chúc các bạn thi tốt! | SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG THPT CHÀ CANG ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017- 2018 Môn: TIẾNG ANH 10 – BÀI SỐ 2 (Thời gian làm bài: 45 phút) ĐỀ CHÍNH THỨC Đề thi gồm 03 trang Mã đề thi 451021 Họ và tên:. Lớp: . SECTION A (7 points) LISTENING (Câu 1 – Câu 8) Listen and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to number the sentences in their correct order. Sentences Number _ _ _ _ Câu 1: A. Which hotel did you stay at? Câu 2: B. I went to the beach Câu 3: C. How long was your vacation? Câu 4: D. It’s must be very nice. 1. _ 2. _ 3. _ 4. _ Listen andmark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of following questions. Câu 5: Where did Mary go on her vacation? A. to the pagoda B. to the beach C. to the zoo D. to the park Câu 6: Who did she go with? A. her parents and older sister B. her older sister C. her mother and father D. her mother and father and older brother Câu 7: What do her mother and father like to do? A. swim and row the banana boat B. read a book C. seat on the beach D. eat in the restaurant Câu 8: How long was her vacation? A. one day B. two or three days C. three or four days D. four or five days Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differ from the other three in pronunciation in each of the following questions. Câu 9: A. hurt B. purse C. sure D. curse Câu 10: A. aunt B. father C. heart D. famous Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. Câu 11: The computer is a micraculous device. A. expensive B. comfortable C. wonderful D. .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG