Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Tiếng Anh 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Bài kiểm tra số 1)

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Tiếng Anh 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Bài kiểm tra số 1) là tài liệu ôn tập hiệu quả dành cho các bạn học sinh lớp 10, luyện tập với đề thi sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn thành công. | Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng ONE- PERIOD TEST 1(2017-2018) Họ và Tên: Thời gian làm bài: 45 phút; Lớp: SBD: Phòng: Mã đề:134 .Mã phách: ---------------------------ĐIỂM: Giám khảo: Mã đề:134 Mã phách: A. LISTENING (2ms) SECTION 1: Listen to the conversation TWICE and write in the missing words.(1m) A. Hoa, how do you like it here? B. It’s very nice. The hotel is big and my room is (1) A. Are you (2) with your friends ? B. No. I’m travelling (3) A. Would you like to go somewhere for (4) ? B. That’s great. SECTION 2: Listen to a man asking for information in a travel agency TWICE. Choose the best answer (A, B ,C or D) for each sentence.(1m) 5. You can fly to Buenos Aires A. once a week B. twice a week C. three times a week D. four times a week 6. The plane leaves at . A. 12 . B. 2 . C. 3 . D. 7. The journey to the airport takes . A. 1 hour 15 min B. 1 hour 30 min C. 1 hour 45 min D. 1 hour 20 min 8. The man's ticket to Buenos Aires will cost A. 240 B. 300 C. 320 D. 120 B. USE OF ENGLISH AND READING. (5 ms) 1 A B C D 2 A B C D 3 A B C D 4 A B C D 5 A B C D 6 A B C D 7 A B C D 8 A B C D 9 A B C D 10 A B C D 11 A B C D 12 A B C D 13 A B C D 14 A B C D 15 A B C D 16 A B C D 1. Choose the best answer: “Was Tom there when you arrived?” “Yes, but he home soon afterwards” A. were going B. had gone C. went D. goes 2. Choose the best answer: Let me give you a little about the president of the company. A. specializationB. concentration C. background D. degree Trang 1/5 - Mã đề thi 134 3. Choose the synonym of the bold and underlined word in the following sentence. The alarm clock goes off at 4: A. goes wrong B. rings C. goes on D. goes away 4. Choose the best answer: There is no . explanation for what happened. A. science B. scientist C. scientifically D. scientific 5. Choose the best .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
83    12    1    29-01-2023
20    11    1    29-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.