Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Tiếng Anh 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Trãi (Bài kiểm tra số 2)

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Tiếng Anh 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Trãi (Bài kiểm tra số 2) là đề kiểm tra được biên soạn theo chuẩn chương trình Tiếng Anh THPT lớp 10, các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập ngữ pháp đa dạng sẽ là nguồn tư liệu bổ ích cho học sinh tham khảo và ôn bài tốt. | TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI TEST ON ENGLISH N02 Grade 10. School year: 2017-2018 Time allowance: 45 minutes (40 MCQs) Họ, tên thí sinh:. Lớp: . Mã đề thi A (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. Question 1: A. instruction B. multiply C. subtract D. country Question 2: A. deaf B. teach C. sleep D. read Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. Question 3: A. newspaper B. computer C. technology D. miraculous Question 4: A. subtract B. effort C. primary D. suffer Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. Question 5: The President expressed his deep sorrow over the bombing deaths. A. passion B. anger C. regret D. sadness Question 6: What makes computer a miraculous device? A. strange B. powerful C. excellent D. magical Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. Question 7: The weather is freezing, especialy at night. A. very hot B. very cold C. windy D. snowy Question 8: We are camping in a very big tent in a very large field. A. huge B. enormous C. tiny D. great Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Question 9: I thought I could trust you. You’ve realy. A. let me down B. brought me up C. taken after me D. called me up Question 10: Are you still . contact with any friends from university? A. on B. with C. of D. in Question 11: Michael Caine .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
217    1    1    29-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.