Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Tiếng Anh 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Hùng Vương (Bài kiểm tra số 4)

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Tiếng Anh 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Hùng Vương (Bài kiểm tra số 4) là đề kiểm tra được biên soạn theo chuẩn chương trình tiếng Anh THPT lớp 10, các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập ngữ pháp đa dạng sẽ là nguồn tư liệu bổ ích cho học sinh tham khảo và ôn bài tốt. | SỞ GD VÀ ĐT TỈNH DAKLAK ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2017 – 2018 TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG MÔN TIẾNG ANH 10 CƠ BẢN, BÀI SỐ 4 (Đề chính thức) Thời gian làm bài: 45phút, không kể thời gian phát đề Họ tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lớp: 10A Mã đề: 100 01. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 02. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 03. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 04. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 05. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 06. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 07. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 08. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 09. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 10. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 11. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 12. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 13. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 14. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 15. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 16. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 17. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 18. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 19. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 20. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 21. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 22. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 23. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 24. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 25. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 26. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 27. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 28. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 29. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 30. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 31. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 32. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 33. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 34. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 35. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 36. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 37. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 38. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 39. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 40. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ CHOICE I. Choose the most suitable word or phrase in each sentence. 1. _ is traditional music of a country. A. Jazz B. Folk music C. Pop music D. Classical music 2. If you didn't stay up late, you _ get up earlier. A. can B. will C. may D. could 3. “Look at those dark clouds!” “Yes, I think ” A. it’s raining B. it will rain C. it rains D. it’s going to rain 4. Tom and Jerry is a(n) _ film. A. cartoon B. love story C. science fiction D. action 5. Van Cao is a well-known _. A. son B. musician C. band D. music 6. World Cup is considered the most popular event in the world. A. the region B. the nation C. the continent D. the globe 7. They in our country since January, 1st 2002. A. have been B. has been C. be D. are 8. Are you on the excursion to HCMC today? A. coming B. taking C. booking D. setting 9. World Cup is _ every four years. A. played B. taken C. held D. found 10. Jack Dawson is a person in the film Titanic. A. cinema B. decade C. scene D. character 11. It was not until the film ended that we _ the criminal. A. knew B. know C. have known D. had known 12. “ _ is your favourite Vietnamese singer?”- Kenvin and Khoi My A. What B. Who C. Whom D. .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    109    4    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.