Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 1 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về ngành luật hiến pháp việt nam, lý luận về hiến pháp, lịch sử lập hiến Việt Nam. . | LUẬT HIẾN PHÁP VIỆT NAM GV: ThS Phan Nguyễn Phương Thảo 11/12/2016 ĐẠI HỌC LUẬT BÀI 1 LÝ LUẬN VỀ LUẬT HIẾN PHÁP, HIẾN PHÁP VÀ LỊCH SỬ LẬP HIẾN NỘI DUNG CHÍNH I. KHÁI QUÁT VỀ NGÀNH LUẬT HIẾN PHÁP VIỆT NAM II. LÝ LUẬN VỀ HIẾN PHÁP III. LỊCH SỬ LẬP HIẾN VIỆT NAM I. KHÁI QUÁT VỀ NGÀNH LUẬT HIẾN PHÁP VIỆT NAM Luật Hiến pháp Việt Nam Luật được hiểu theo 3 nghĩa nghĩa:: 1. Ng Ngành ành lu luật ật Hiến pháp Việt Nam 2. Khoa học lu luật ật Hiến pháp Việt Nam 3. Môn học lu luật ật Hiến pháp Việt Nam 1. Định nghĩa và đối tượng điều chỉnh của ngành Luật Hiến pháp Việt Nam a. Định nghĩa Ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản nhất, quan trọng nhất liên quan đến tổ chức quyền lực nhà nước, gắn liền với việc xác định: Chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; các chính sách kinh tế, văn hóa – xã hội; quốc phòng, an ninh, ngoại giao; tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    65    1    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.