Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 4 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 4 trình bày về "khái quát về bộ máy nhà nước cộng hòa chủ nghĩa Việt Nam". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm về bộ máy nhà nước, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa chủ nghĩa Việt Nam. | BÀI KHÁI QUÁT VỀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM NỘI DUNG CHÍNH I. KHÁI NIỆM VỀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC II. CÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM I. KHÁI NIỆM VỀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 1. Định nghĩa bộ máy nhà nước 2. Định nghĩa cơ quan nhà nước 3. Phân loại cơ quan nhà nước 1. Định nghĩa bộ máy nhà nước Bộ máy nhà nước là tổng thể các cơ quan nhà nước được thành lập và hoạt động theo những nguyên tắc, trình tự, thủ tục do Hiến pháp, pháp pháp luật quy định, có vị trí, tính chất, chất chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn riêng khác nhau nhưng chúng có mối liên hệ và tác động qua lại lẫn nhau, hợp thành một hệ thống thống nhất nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chung của Nhà .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
132    13    1    15-06-2024
7    82    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.