Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 8 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 8 trình bày về "Chính phủ". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, hình thức hoạt động,. | BÀI CHÍNH PHỦ NỘI DUNG CHÍNH I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN III. CƠ CẤU TỔ CHỨC IV. HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ Vị trí pháp lý Điều 94 CQ hành chính nhà nước cao nhất của nước Thực hiện quyền hành pháp Chấp hành của Quốc hội I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ So sánh vị trí pháp lý của Chính phủ theo Điều 94 Hiến pháp 2013 và Điều 109 Hiến pháp 1992 1. Cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cao nhất trong hệ thống CQHCNN Lãnh đạo hệ thống CQHCNN Quản lý NN các lĩnh vực, hiệu lực phạm vi cả nước Hành chính nhà nước cao nhất Ban hành VBPL tính bắt buộc Cao nhất trong lĩnh vực quản lý nhà nước Tổ chức, chỉ đạo các CQHCNN quản lý nhà nước Kiểm tra hoạt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG