Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 9 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 9 giúp người học hiểu về "Tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, các nguyên tác tổ chức và hoạt động, | BÀI TÒA ÁN NHÂN DÂN VÀ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN NỘI DUNG CHÍNH ÁN NHÂN DÂNTÒA TÒA ÁN NHÂN DÂN I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ CỦA TAND II. CHỨC NĂNG TAND III. HỆ THỐNG VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN IV. CÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG B. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ CỦA VKSND II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN III. HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA VKSND IV. CÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG A. TÒA ÁN NHÂN DÂN A. TÒA ÁN NHÂN DÂN I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ Vị trí pháp lý Cơ quan thực hiện quyền tư pháp 1 trong 4 hệ thống cơ quan cấu thành BMNN I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ NHẬN XÉT: Hiến pháp 2013 xác định Tòa án là cơ quan thực hiện quyền tư .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG