Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 10 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 10 sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Vị trí, tính chất pháp lý, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân, kỳ họp Hội đồng nhân dân. | BÀI CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NỘI DUNG CHÍNH A. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 1. Vị trí, tính chất pháp lý 2. Chức năng, nhiệm vụ,, quyền hạn 3. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân 4. Kỳ họp Hội đồng nhân dân B. ỦY BAN NHÂN DÂN DÂN 1. Vị trí, tính chất pháp lý 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 3. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân 4. Hình thức hoạt động của Ủy ban nhân dân A. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Khoản 1 Điều 113 Hiến pháp 2013 “Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên” I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Vị trí, trí tính chất pháp lý của HĐND Đại diện cho nhân dân địa phương Quyền lực nhà nước ở địa .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.