Bài giảng Luật hành chính: Bài 1 - ĐH Luật

Bài giảng Luật hành chính: Bài 1 cung cấp cho người học các kiến thức: khái niệm, đặc điểm quản lý nhà nước, các nguyên tắc cơ bản của quản lý nhà nước, hình thức và phương pháp quản lý nhà nước. . | b LUẬT HÀNH CHÍNH Khoa Luật Hành chính – Nhà nước 6/11/2016 ĐẠI HỌC LUẬT 1 6/11/2016 Bài 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 6/11/2016 ĐẠI HỌC LUẬT Mục tiêu bài giảng Làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản về quản lý nhà nước. Đánh giá việc tuân thủ, quán triệt các nguyên tắc quản lý nhà nước trong thực tiễn. Biết cách xử lý các tình huống quản lý cụ thể. 6/11/2016 ĐẠI HỌC LUẬT Những nội dung chính: 6/11/2016 ĐẠI HỌC LUẬT I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC II. CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC III. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC . Khái niệm quản lý nhà nước 6/11/2016 ĐẠI HỌC LUẬT Quản lý? Quản lý xã hội? Quản lý nhà nước? QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THEO NGHĨA RỘNG Là toàn bộ mọi hoạt động của nhà nước nói chung, mọi hoạt động mang tính chất nhà nước, nhằm thực hiện các nhiệm vụ, chức năng của nhà nước. THEO NGHĨA HẸP Là hoạt động quản lý nhà nước nhằm thực hiện quyền hành pháp mà bản chất của nó là hoạt động chấp hành – điều hành nhà nước. 6/11/2016 ĐẠI HỌC LUẬT 6/11/2016 ĐẠI HỌC LUẬT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Theo nghĩa rộng QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Tính chấp hành – điều hành nhà nước 6/11/2016 ĐẠI HỌC LUẬT a. Bản chất của quản lý nhà nước: Chấp hành: Là gì? Là sự phục tùng, tuân thủ Cái gì? Chấp hành quyền lực nhà nước. Thể hiện trong các văn bản QPPL do cơ quan quyền lực nhà nước ban hành và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên. Như thế nào? Chấp hành đúng nội dung và mục đích của Luật, của văn bản cấp trên. 6/11/2016 ĐẠI HỌC LUẬT Điều hành: Là hoạt động tổ chức, chỉ đạo trực tiếp hoạt động của đối tượng quản lý nhằm làm cho các văn bản pháp luật của cơ quan quyền lực nhà nước và các văn bản của cấp trên được thực hiện trên thực tế. 6/11/2016 ĐẠI HỌC LUẬT Mối quan hệ giữa chấp hành và điều hành 6/11/2016 ĐẠI HỌC LUẬT Hoạt động chấp hành thường đồng thời bao hàm hoạt động điều hành Điều hành là để chấp hành pháp luật tốt hơn 6/11/2016 ĐẠI HỌC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG