Bài giảng Luật hành chính: Bài 3 - ĐH Luật

Bài giảng Luật hành chính: Bài 3 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Nguồn của luật hành chính, quy phạm pháp luật hành chính, quan hệ pháp luật hành chính. | b LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM 5/14/2020 6:29:05 AM ĐẠI HỌC LUẬT Bài 3 NGUỒN CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH, QUY PHẠM PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ QUAN HỆ PHÁP LUẬT HC NỘI DUNG CHÍNH I. NGUỒN CỦA LUẬT HC PHẠM PHÁP LUẬT HC III. QUAN HỆ PHÁP LUẬT HC I. NGUỒN CỦA LUẬT HC KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM CÁC LOẠI NGUỒN CỦA LUẬT HC I. NGUỒN CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH Nguồn của pháp luật là nơi tìm thấy quy tắc chung về hành vi (hay quy tắc xử sự chung) của chủ thể pháp luật. Khái niệm nguồn của pháp luật I. NGUỒN CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH - Nguồn của LHC VN chỉ gồm các văn bản có chứa quy phạm pháp luật hành chính tức các quy tắc xử sự chung điều chỉnh quan hệ QLNN. Nguồn LHC có thể là toàn bộ văn bản (Luật CB, CC 2008, Luật viên chức 2010, Luật XLVPHC 2012, ) hoặc một phần của văn bản (ví dụ: một số điều trong Luật Thương mại 2005) Khái niệm nguồn của LHC VN I. NGUỒN CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH Chứa đựng QPPL điều chỉnh quan hệ QLNN (tức QPPLHC) Chủ yếu do CQHCNN ban hành. Số lượng nhiều và do nhiều chủ thể ban hành, vì quan hệ QLNN rất đa dạng (Luật, PL, NĐ, QĐ của TTg CP, Thông tư (Bộ trưởng), Nghị quyết (HĐND), Quyết định (UBND), khác với nguồn của Luật HS, Luật DS, Luật LĐ là một bộ luật Đặc điểm Nguồn của Luật hành chính Việt Nam là: Án lệ (LHCVN không có nguồn là án lệ, án lệ sẽ chỉ có trong pháp luật TTHS, TTDS, TTHC (Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/205 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 chủ trương: “ phát triển án lệ.”; 10 năm sau, HĐTP TATC ban hành Nghị quyết Số: 03/2015/NQ-HĐTP quy định về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ) Tập quán pháp: không có Văn bản quy phạm pháp luật: là nguồn duy nhất cho đến nay. I. NGUỒN CỦA LUẬT HC Các loại nguồn Văn bản QPPL liên tịch Văn bản QPPL do CQNN ban hành Văn bản QPPL do cá nhân ban hành 3 Nhóm I. NGUỒN CỦA LUẬT HC Câu hỏi nhận định 1. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ luôn là nguồn của LHC 2. Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Y tế có thể là nguồn của luật hành chính. 3. Văn bản do Tổng Kiểm toán nhà nước ban . | b LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM 5/14/2020 6:49:54 AM ĐẠI HỌC LUẬT Bài 3 NGUỒN CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH, QUY PHẠM PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ QUAN HỆ PHÁP LUẬT HC NỘI DUNG CHÍNH I. NGUỒN CỦA LUẬT HC PHẠM PHÁP LUẬT HC III. QUAN HỆ PHÁP LUẬT HC I. NGUỒN CỦA LUẬT HC KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM CÁC LOẠI NGUỒN CỦA LUẬT HC I. NGUỒN CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH Nguồn của pháp luật là nơi tìm thấy quy tắc chung về hành vi (hay quy tắc xử sự chung) của chủ thể pháp luật. Khái niệm nguồn của pháp luật I. NGUỒN CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH - Nguồn của LHC VN chỉ gồm các văn bản có chứa quy phạm pháp luật hành chính tức các quy tắc xử sự chung điều chỉnh quan hệ QLNN. Nguồn LHC có thể là toàn bộ văn bản (Luật CB, CC 2008, Luật viên chức 2010, Luật XLVPHC 2012, ) hoặc một phần của văn bản (ví dụ: một số điều trong Luật Thương mại 2005) Khái niệm nguồn của LHC VN I. NGUỒN CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH Chứa đựng QPPL điều chỉnh quan hệ QLNN (tức QPPLHC) Chủ yếu do CQHCNN ban hành. Số lượng nhiều và do nhiều chủ thể

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    14    1    02-02-2023
101    18    1    02-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.