Bài giảng Luật hành chính: Bài 6 - ĐH Luật

Bài giảng Luật hành chính: Bài 6 với mục đích giúp các bạn hiểu được quyết định QLNN là gì, vai trò của nó trong hoạt động quản lý nhà nước, nắm được thẩm quyền, thủ tục ban hành quyết định quản lý nhà nước, phân tích được tính hợp pháp và hợp lý của quyết định quản lý nhà nước | LUẬT HÀNH CHÍNH Khoa Luật Hành chính – Nhà nước 5/14/2020 6:29:07 AM ĐẠI HỌC LUẬT 5/14/2020 6:29:07 AM Bài 6: QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 5/14/2020 6:29:07 AM ĐẠI HỌC LUẬT Mục tiêu bài giảng Hiểu được quyết định QLNN là gì, vai trò của nó trong hoạt động QLNN. Nắm được thẩm quyền, thủ tục ban hành quyết định QLNN Phân tích được tính hợp pháp và hợp lý của quyết định QLNN 5/14/2020 6:29:07 AM ĐẠI HỌC LUẬT Những nội dung chính Khái niệm, đặc điểm, phân loại QĐQLNN Thủ tục ban hành các loại QĐQLNN Tính hợp pháp và tính hợp lý của QĐQLNN 5/14/2020 6:29:07 AM ĐẠI HỌC LUẬT Tài liệu tham khảo Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam – Đại học Luật TP Hồ Chí Minh. Sách tham khảo: Luật Hành chính Việt Nam – Những vấn đề cơ bản, câu hỏi, tình huống và văn bản quy phạm pháp luật, Nxb Lao động, 2015. 5/14/2020 6:29:07 AM ĐẠI HỌC LUẬT Văn bản pháp luật Luật Ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật 2015 Các Luật về tổ chức bộ máy nhà nước và một số luật chuyên ngành như: Luật Tổ chức Chính phủ 2015, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015, Luật Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 5/14/2020 6:29:07 AM ĐẠI HỌC LUẬT Khái niệm, đặc điểm, phân loại QĐHC Khái niệm * Định nghĩa Quyết định - “Quyết định” hiện nay có nhiều cách tiếp cận: có thể là một hành động, là một quá trình hoặc kết quả của hành động, quá trình. Ví dụ: - Ban hành ra một Quyết định: hành động - Sản phẩm của hoạt động ban hành quyết định là “Quyết định” là kết quả của hành động - Vậy cách hiểu nào là hợp lý: Quyết định là kết quả của một hành động, quá trình. * Định nghĩa Quyết định pháp luật: là kết quả sự thể hiện ý chí của Nhà nước trong quá trình thực hiện chức năng đối nội, đối ngoại của nhà nước - Có thể hiểu Quyết định pháp luật là kết quả của hoạt động quản lý nhà nước theo nghĩa rộng Các loại Quyết định pháp luật: Quyết định nhằm thực hiện chức năng của Quốc hội: Hiến pháp, Luật, Nghị quyết Quyết định pháp luật của Chủ tịch nước: Lệnh, Quyết định Quyết định pháp luật nhằm | LUẬT HÀNH CHÍNH Khoa Luật Hành chính – Nhà nước 5/14/2020 6:49:55 AM ĐẠI HỌC LUẬT 5/14/2020 6:49:55 AM Bài 6: QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 5/14/2020 6:49:55 AM ĐẠI HỌC LUẬT Mục tiêu bài giảng Hiểu được quyết định QLNN là gì, vai trò của nó trong hoạt động QLNN. Nắm được thẩm quyền, thủ tục ban hành quyết định QLNN Phân tích được tính hợp pháp và hợp lý của quyết định QLNN 5/14/2020 6:49:55 AM ĐẠI HỌC LUẬT Những nội dung chính Khái niệm, đặc điểm, phân loại QĐQLNN Thủ tục ban hành các loại QĐQLNN Tính hợp pháp và tính hợp lý của QĐQLNN 5/14/2020 6:49:55 AM ĐẠI HỌC LUẬT Tài liệu tham khảo Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam – Đại học Luật TP Hồ Chí Minh. Sách tham khảo: Luật Hành chính Việt Nam – Những vấn đề cơ bản, câu hỏi, tình huống và văn bản quy phạm pháp luật, Nxb Lao động, 2015. 5/14/2020 6:49:55 AM ĐẠI HỌC LUẬT Văn bản pháp luật Luật Ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật 2015 Các Luật về tổ chức bộ máy nhà nước và một số luật chuyên ngành .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.