Bài giảng Luật hành chính: Bài 7 - ĐH Luật

Bài giảng Luật hành chính: Bài 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm cưỡng chế hành chính, các biện pháp cưỡng chế hành chính cụ thể. nội dung chi tiết. | LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM 5/14/2020 6:29:07 AM ĐẠI HỌC LUẬT BÀI CƯỠNG CHẾ HÀNH CHÍNH TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình: Giáo trình Luật Hành chính, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, NXBĐHQG, TPHCM 2010. Giáo trình Luật Hành chính, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội 2011. Giáo trình Luật Hành chính, Nguyễn Cửu Việt, Nxb. CTQG, Hà Nội 2013. TÀI LIỆU THAM KHẢO 2. Sách tham khảo: Luật Hành chính Việt Nam (Những vấn đề cơ bản, câu hỏi và tình huống), NXB Lao động, 2013. TÀI LIỆU THAM KHẢO 3. Văn bản pháp luật: Luật xử lý VPHC 2012. Nghị quyết 24/2012/NQ – QH13 về việc thi hành Luật XLVPHC của Quốc hội khóa XIII ngày 20/6/2012). Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC. TÀI LIỆU THAM KHẢO 3. Văn bản pháp luật: Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/09/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng và đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Nghị định số 221/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/12/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. NỘI DUNG CHÍNH I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CƯỠNG CHẾ HC II. CÁC BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ HC CỤ THỂ “Cưỡng chế hành chính là tổng hợp các biện pháp do luật hành chính quy định, có nội dung hạn chế quyền của các cá nhân, tổ chức, buộc các chủ thể đó phải thực hiện các nghĩa vụ pháp lý nhằm mục đích phòng ngừa, ngăn chặn hoặc xử lý những hành vi trái pháp luật, bảo đảm trật tự và kỷ luật trong quản lý nhà nước”. Khái niệm I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CCHC Đặc điểm Chủ yếu do CQHCNN, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật áp dụng. Là tổng thể những biện pháp có nội dung hạn chế quyền của cá nhân, tổ chức. Không chỉ được áp dụng khi có vi phạm xảy ra mà có thể áp dụng ngay cả khi không có vi phạm xảy ra. Được áp dụng theo thủ tục hành chính. I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CCHC CÁC BIỆN PHÁP . | LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM 5/14/2020 6:49:55 AM ĐẠI HỌC LUẬT BÀI CƯỠNG CHẾ HÀNH CHÍNH TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình: Giáo trình Luật Hành chính, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, NXBĐHQG, TPHCM 2010. Giáo trình Luật Hành chính, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội 2011. Giáo trình Luật Hành chính, Nguyễn Cửu Việt, Nxb. CTQG, Hà Nội 2013. TÀI LIỆU THAM KHẢO 2. Sách tham khảo: Luật Hành chính Việt Nam (Những vấn đề cơ bản, câu hỏi và tình huống), NXB Lao động, 2013. TÀI LIỆU THAM KHẢO 3. Văn bản pháp luật: Luật xử lý VPHC 2012. Nghị quyết 24/2012/NQ – QH13 về việc thi hành Luật XLVPHC của Quốc hội khóa XIII ngày 20/6/2012). Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC. TÀI LIỆU THAM KHẢO 3. Văn bản pháp luật: Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/09/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    104    2    16-06-2024
30    184    2    16-06-2024
7    82    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.