Bài giảng Dự toán tính toán - ThS. Nguyễn Thị Bích Thuỷ

Bài giảng Dự toán tính toán nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về dự toán xây dựng công trình: Lý luận chung về giá xây dựng; cách đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng; cách tính toán, lập dự toán xây dựng công trình; sử dụng phần mềm dự toán và vận dụng các văn bản, chế độ chính sách của Nhà nước vào việc lập dự toán. . | DỰ TOÁN XÂY DỰNG GV: Nguyễn Thị Bích Thuỷ 1. THÔNG TIN CHUNG Tên học phần : Dự toán xây dựng Mã học phần : FIN- 441 Số tín chỉ : 02 TC 1 2. MỤC TIÊU CHUNG CỦA HỌC PHẦN . Về kiến thức Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về dự toán xây dựng công trình: Lý luận chung về giá xây dựng Cách đọc bản vẽ và đo bóc khối lƣợng Cách tính toán, lập dự toán xây dựng công trình Sử dụng phần mềm dự toán Vận dụng các văn bản, chế độ chính sách của Nhà nƣớc vào việc lập dự toán. 2. MỤC TIÊU CHUNG CỦA HỌC PHẦN . Về kỹ năng Trang bị cho sinh viên một số kỹ năng cần thiết nhƣ: Tiếp cận và sử dụng phần mềm dự toán Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác 2 3. NỘI DUNG CHI TIẾT CHƢƠNG 1: Những vấn đề chung về định giá sản phẩm xây dựng CHƢƠNG 2: Đo bóc khối lƣợng CHƢƠNG 3: Dự toán xây dựng công trình CHƢƠNG 4: Giới thiệu và hƣớng dẫn sử dụng phần mềm dự toán 4. TÀI LIỆU HỌC TẬP [1] Nguyễn Thị Bích Thuỷ; Bài giảng Dự toán xây dựng; Đại học Duy Tân; 2016. [2] Trần Thị Bạch Điệp; "Định giá sản phẩm xây dựng"; Đà Nẵng; 2010. [3] Bộ Xây dựng; "Tiên lƣợng xây dựng"; NXB Xây dựng; 2000. [4] Bộ Xây dựng; "Dự toán xây dựng cơ bản"; NXB Xây dựng; 2004. [5] Tủ sách kinh tế xây dựng; "Hƣớng dẫn lập dự toán và quản lý chi phí xây dựng công trình"; NXB Xây dựng; 2003. [6] Nguyễn Văn Các, Trần Hồng Mai; "Định mức- đơn giá - dự toán xây dựng cơ bản"; NXB Xây dựng; 2000. [7] Các văn bản pháp luật liên quan 3 CHƢƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM XÂY DỰNG NỘI DUNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIÁ XÂY DỰNG CƠ SỞ ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM XÂY DỰNG 4 . Lý luận chung về giá xây dựng - Giá xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tƣ là toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng mới, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật cho công trình. - Giá xây dựng công trình đƣợc biểu thị bằng các tên gọi khác nhau và đƣợc xác định chính xác dần theo từng giai đoạn của quá trình đầu tƣ xây dựng công trình . Cơ sở định giá sản phẩm xây dựng Cơ sở định giá

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.