Bài giảng Kế toán 1: Chương 1 - ThS. Trần Thị Vinh (2017)

Bài giảng Kế toán 1: Chương 1 trình bày tổng quan về báo cáo tài chính. Mục tiêu của chương này nhằm giúp cho người học hiểu được bản chất của báo cáo tài chính (cho ai, vì ai?), thế nào là trung thực và hợp lý, nắm được vấn đề ghi nhận và đánh giá các khoản mục trên báo cáo tài chính. . | 2017 TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH MỤC TIÊU Hiểu được bản chất của BCTC (cho ai, vì ai?) Thế nào là trung thực và hợp lý Vấn đề ghi nhận và đánh giá các khoản mục trên BCTC NỘI DUNG • Mục đích của BCTC • Các giả định cơ bản • Các yêu cầu chất lượng • Ghi nhận và đánh giá các yếu tố của BCTC 1 2017 NỘI DUNG • Mục đích của BCTC • Các giả định cơ bản • Các yêu cầu chất lượng • Ghi nhận và đánh giá các yếu tố của BCTC Mục đích của BCTC 1. Cung cấp thông tin cho người sử dụng Người sử dụng Thông tin cần thiết Dữ liệu hoạt động Hệ thống kế toán Báo cáo tài chính Quyết định kinh tế Mục đích của BCTC 2. Thông tin nào cần thiết? • Tình hình tài sản ? • Tình hình nguồn vốn • Khả năng thanh toán • Kết quả hoạt động • Sự thay đổi tình hình tài chính 2 2017 Bảng cân đối kế toán Báo cáo về tình hình tài chính Khả năng thanh toán Nguồn lực kinh tế (Tình hình tài sản) Tài sản ngắn hạn Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Tài sản dài hạn Vốn chủ sở hữu Cơ cấu tài chính ( Tình hình nguồn vốn) Báo cáo kết quả HĐKD Báo cáo về khả năng tạo ra lợi nhuận Doanh thu Thu nhập tài chính Thu nhập khác Chi phí Chi phí tài chính Chi phí khác Lãi, lỗ hoạt động kinh doanh Lãi, lỗ khác Tổng lãi trước thuế Lãi sau thuế Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo về các dòng tiền của doanh nghiệp 1. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 2. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 3. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính • Khả năng tạo ra tiền của doanh nghiệp • Tình hình sử dụng tiền của doanh nghiệp 3 2017 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thu tiền bán hàng Dòng tiền chung của đơn vị Hoạt động kinh doanh Hoạt động Chi đầu tư XDCB đầu tư Bán TSCĐ, các khoản đầu tư Chi mua yếu tố sản xuất kinh doanh Hoạt động tài chính Phát hành cổ phiếu Đi vay Phân phối lãi Trả nợ vay Bản thuyết minh BCTC Các thông tin bổ sung về đơn vị ? Chính sách kế toán Thông tin chi tiết Nợ tiềm tàng Sự kiện sau ngày kết thúc niên độ Nghiệp vụ quan trọng với các bên liên .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
373    81    1    15-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.