Bài giảng Kế toán 1: Chương 3 - ThS. Trần Thị Vinh (2017)

Bài giảng Kế toán 1: Chương 3 trang bị cho mình những hiểu biết về hệ thống kiểm soát nội bộ. Sau khi nghiên cứu xong chương này, người học có thể trình bày được định nghĩa kiểm soát nội bộ, giải thích các hạn chế tiềm tàng của hệ thống kiểm soát nội bộ, trình bày các bộ phận hợp thành của hệ thống kiểm soát nội bộ, giải thích được mục đích nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ của kiểm toán viên và nắm được trình tự nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính. . | 2017 HỆ THỐNG Kiểm soát nội bộ MỤC TIÊU HỌC TẬP Sau khi nghiên cứu xong chương này, người học có thể: Trình bày được định nghĩa kiểm soát nội bộ Giải thích các hạn chế tiềm tàng của hệ thống kiểm soát nội bộ Trình bày các bộ phận hợp thành của hệ thống kiểm soát nội bộ Giải thích được mục đích nghiên cứu hệ thống KSNB của kiểm toán viên Trình bày trình tự nghiên cứu hệ thống KSNB trong kiểm toán BCTC NỘI DUNG 1. Định nghĩa KSNB và hạn chế tiềm tàng Chương 3 2. Các bộ phận hợp thành của hệ thống kiểm soát nội bộ đích và trình tự tìm hiểu KSNB của kiểm toán viên HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 1 2017 NỘI DUNG 1. Định nghĩa KSNB và hạn chế tiềm tàng Chương 3 2. Các bộ phận hợp thành của hệ thống kiểm soát nội bộ đích và trình tự tìm hiểu KSNB của kiểm toán viên HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ Rủi ro quản lý là gì? Rủi ro quản lý Ví dụ rủi ro của doanh nghiệp • Làm ăn thua lỗ • Tài sản bị tham ô • Báo cáo tài chính không trung thực • Báo cáo nội bộ không trung thực • Vi phạm pháp luật • Không tuân thủ các quy định Rủi ro quản lý là gì? Rủi ro quản lý CHÍNH SÁCH TIÊU CHUẨN THỦ TỤC 2 2017 Định nghĩa KIỂM SOÁT NỘI BỘ Hội đồng quản trị Người quản lý CON NGƯỜI Hiệu lực, hiệu quả hoạt động QUÁ TRÌNH Độ tin cậy thông tin Kiểm soát nội bộ Các nhân viên Tuân thủ pháp luật và các quy định BẢO ĐẢM HỢP LÝ MỤC TIÊU 7 NOÄI DUNG Khái niệm Cơ cấu hệ thống KSNB Tìm hiểu và đánh giá KSNB CƠ CẤU KIỂM SOÁT NỘI BỘ 5. Giám sát 3. Các hoạt động kiểm soát 4. Thông tin và truyền thông 2. Đánh giá rủi ro 1. Môi trường kiểm soát 9 3 2017 CƠ CẤU KIỂM SOÁT NỘI BỘ 1. Môi trường kiểm soát 10 MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT Các nhân tố tạo lập bầu không khí chung về kiểm soát trong toàn đơn vị, phản ảnh các quan điểm nhận thức của nhà quản lý. MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT Môi trường kiểm soát Ý thức Quy định Các hoạt động kiểm soát 12 4 2017 CÁC NHÂN TỐ 1 Tính trung thực và các giá trị đạo đức 2 Đảm bảo về năng lực 3 Triết lý quản lý và phong .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG