Bài giảng Kế toán 1: Chương 5 - ThS. Trần Thị Vinh (2017)

Chương 5: Bằng chứng kiểm toán trong Bài giảng Kế toán 1 cung cấp cho người học những kiến thức về khái niệm và vai trò bằng chứng kiểm toán; yêu cầu của bằng chứng kiểm toán và các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán. . | 2017 BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN HOÀN THÀNH KIỂM TOÁN MỤC TIÊU CHƯƠNG Sau khi nghiên cứu xong chương này, người học có thể: Trình bày được khái niệm về Bằng chứng kiểm toán Giải thích được các yêu cầu của bằng chứng kiểm toán Mô tả được các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán 1 2017 NỘI DUNG CHƯƠNG 1 2 3 • Khái niệm và vai trò bằng chứng kiểm toán • Yêu cầu của bằng chứng kiểm toán • Các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán KHÁI NIỆM Thủ tục đánh giá rủi ro Thử nghiệm kiểm soát Tài liệu kế toán Bằng chứng chứng minh Thử nghiệm cơ bản Là thông tin, tài liệu chi tiết mà KTV thu thập để làm cơ sở cho ý kiến về BCTC Các loại bằng chứng kiểm toán Báo cáo tài chính Sổ sách kế toán Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bản thuyết minh BCTC Sổ cái Sổ chi tiết tài khoản Sổ chi tiết vật tư, hàng hóa Thẻ kho, thẻ TSCĐ TÀI LIỆU KẾ TOÁN Chứng từ kế toán Chứng từ tiền tệ Chứng từ hàng tồn kho Chứng từ bán hàng Chứng từ lao động và tiền lương Tài liệu khác Giấy đăng ký kinh doanh Biên bản họp HĐQT Báo cáo quản trị 2 2017 Các loại bằng chứng kiểm toán Thư xác nhận Bằng chứng kiểm kê Thư giải trình của Ban Giám đốc Bằng chứng từ sự quan sát Bằng chứng chứng minh Những hiểu biết của KTV về đơn vị Bảng tính độc lập của KTV YEÂU CAÀU CUÛA BAÈNG CHÖÙNG THÍCH HÔÏP ÑAÀY ÑUÛ Độ tin cậy Phù hợp với cơ sở dẫn liệu Thời gian Cỡ mẫu ĐỘ TIN CẬY CỦA BẰNG CHỨNG Bằng chứng có nguồn gốc từ bên ngoài đơn vị đáng tin hơn bằng chứng có nguồn gốc từ bên trong; Độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán được tạo ra trong nội bộ đơn vị tăng lên khi các kiểm soát liên quan được thực hiện hiệu quả; Nguyên tắc đánh giá Bằng chứng kiểm toán do kiểm toán viên trực tiếp thu thập đáng tin cậy hơn so với bằng chứng kiểm toán được thu thập gián tiếp hoặc do suy luận; Bằng chứng kiểm toán

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.