Bài giảng Kế toán 1: Chương 6 - ThS. Trần Thị Vinh (2017)

Bài giảng Kế toán 1: Chương 6 sẽ giúp cho người học nắm được những kiến thức cơ bản về hoàn thành kiểm toán nhằm phục vụ trong quá trình học tập và giảng dạy. Nội dung trong bài giảng trình bày các bước chuẩn bị hoàn thành công việc kiểm toán, đánh giá kết quả chuẩn bị hoàn thành công việc kiểm toán, nội dung báo cáo kiểm toán và các ý kiến của kiểm toán viên. Để tìm hiểu và nắm rõ nội dung bài giảng, . | 2017 Hoàn thành kiểm toán Mục tiêu • Nắm được các bước chuẩn bị hoàn thành công việc kiểm toán • Giải thích được nội dung báo cáo kiểm toán và các ý kiến của kiểm toán viên 2 Nội dung Chuẩn bị hoàn thành kiểm toán • Đánh giá kết quả Báo cáo kiểm toán • Khái niệm và vai trò • Các yếu tố của báo cáo • Các loại ý kiến 3 Trần Thị Vinh 1 2017 Đánh giá kết quả • Áp dụng thủ tục phân tích • Đánh giá sự đầy đủ của bằng chứng • Đánh giá tổng hợp sai sót • Rà soát lại hồ sơ kiểm toán • Yêu cầu cung cấp thư giải trình • Kiểm tra các công bố trên Bảng thuyết minh • Xem xét các thông tin đính kèm với báo cáo tài chính 4 Áp dụng thủ tục phân tích CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN HOÀN THÀNH KIỂM TOÁN 5 Đánh giá sự đầy đủ của bằng chứng Phải chăng các công việc đã được hoàn thành đúng đắn? Các thủ tục kiểm toán đã được thực hiện đầy đủ chưa? Hồ sơ kiểm toán đã đầy đủ chưa? 6 Trần Thị Vinh 2 2017 Đánh giá tổng hợp sai sót • Xác định tổng sai sót chưa điều chỉnh • So sánh với mức trọng yếu của toàn bộ báo cáo tài chính • Lựa chọn cách giải quyết thích hợp cho mỗi tình huống 7 KẾT QUẢ KIỂM TRA TOÀN BỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH BẢNG TỔNG HỢP SAI LỆCH CHƯA ĐIỀU CHỈNH (A) Ảnh hưởng đến Lợi nhuận trước thuế Sai lệch Phát hiện Dự phòng Nợ phải thu dưới mức Vốn hóa Tài sản cố định 90 240 330 Dự kiến Tính giá Hàng tồn kho 240 Xác nhận Nợ phải thu 300 Mức trọng yếu tổng thể: 1400 Mức trọng yếu thuc hien: 700 540 TỔNG HỢP 870 8 KẾT QUẢ KIỂM TRA TOÀN BỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH BẢNG TỔNG HỢP SAI LỆCH CHƯA ĐIỀU CHỈNH (B) Ảnh hưởng đến Lợi nhuận trước thuế Sai lệch Phát hiện Dự phòng Nợ phải thu dưới mức Vốn hóa Tài sản cố định 90 900 990 Dự kiến Tính giá Hàng tồn kho 240 Xác nhận Nợ phải thu 300 TỔNG HỢP 1530 Mức trọng yếu tổng thể: 1400 Mức trọng yếu khoản mục: 700 540 9 Trần Thị Vinh 3 2017 KẾT QUẢ KIỂM TRA TOÀN BỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH BẢNG TỔNG HỢP SAI LỆCH CHƯA ĐIỀU CHỈNH (C) Ảnh hưởng đến Lợi nhuận trước thuế Sai lệch Phát hiện Dự phòng Nợ phải thu dưới

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
177    15    1    15-06-2024
9    74    2    15-06-2024
98    10    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.