Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thu Ngọc (2017)

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 sau khi học xong chương này, người học có thể giải thích được chức năng quản lý trong tổ chức, nêu được vai trò của thông tin trong việc giúp nhà quản lý thực hiện chức năng của mình, giải thích được bản chất của kế toán quản trị là hệ thống thông tin phục vụ cho quyết định quản lý và nêu các khác biệt giữa kế toán quản trị với kế toán tài chính. nội dung chi tiết bài giảng. | Mục tiêu Giới thiệu về • Sau khi học xong chương này, người học có thể: Kế toán q quản trịị – Giải thích được chức năng quản lý trong tổ chức – Nêu vai trò của thông tin trong việc giúp nhà quản lý thực hiện chức năng của mình – Giải thích được bản chất của kế toán quản trị là hệ thống thông tin phục vụ cho quyết định quản lý – Nêu các khác biệt ệ ggiữa kế toán qquản trịị với kế toán tài chính – Trình bày sự phát triển của nghề nghiệp kế toán quản trị 2 Nội dung Chức năng quản lý • Chức năng quản lý trong tổ chức • Vai V i tròò của ủ thông hô tin i trong việc iệ đưa đ ra quyết định quản lý • Bản chất của kế toán quản trị • Các khác biệt giữa kế toán quản trị với kế toán tài chính • Sự phát triển của nghề nghiệp kế toán quản trị 3 Các nhà quản lý – Họ đang làm gì? 4 1 Chức năng quản lý Chức năng quản lý Hoạch định Hoạch định Ra quyết định Ra quyết định Kiểm ể soát Kiểm ể soát 5 Xác lập chiến lược để đạt được mục tiêu 6 Chức năng quản lý Hoạch định Chức năng quản lý Hoạch định Lựa chọn giữa những cách làm khác nhau Ra quyết định Ra quyết định Kiểm ể soát 7 Xác lập các mục tiêu của tổ chức Kiểm ể soát Thu thập thông tin về kết quả thực tế So sánh với mục tiêu đề ra Điều chỉnh mục tiêu nếu cần thiết 8 2 Thí dụ 1 Công việc Các cấp độ quản lý Hoạch Ra quyết Kiểm định định soát Mua một thiết bị thay vì thuê ngoài x Theo dõi tình chi phí thực tế phát sinh x Dự kiến sẽ tăng ROI lên 20% sau 5 năm x Sẽ thâm nhập thị trường ASEAN x Cầ tuyển Cần t ể chọn h đội ngũ ũ kỹ sư giỏi iỏi Sẽ cắt giảm chi phí 15% đối với các sản phẩm tiêu thụ trong nước 9 • Hoạch định và kiểm soát chiến lược • Hoạch H h định đị h vàà kiểm kiể soát á chiến hiế thuật h ậ • Hoạch định và kiểm soát tác nghiệp x x Yêu cầu các báo cáo về doanh thu x Đối chiếu giữa ROI thực tế năm nay và mục tiêu nhận thấy đạt 60%. x 10 Thí dụ 2 Thông tin và quản lý • Trường đại học tư thục XPT đề ra mục tiêu của mình như sau: • Các quyết định cần có thông tin: – .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    3    1    12-05-2021