Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thu Ngọc (2017)

Chương 3: Phân tích quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận trong Bài giảng Kế toán quản trị cung cấp cho người học các kiến thức về khái niệm số dư đảm phí và lập báo cáo kết quả kinh doanh theo số dư đảm phí; quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận (CVP). Qua đó có thể vận dụng quan hệ CVP vào các bài toán quản trị và giải thích các hạn chế của việc phân tích CVP. . | Mục tiêu • Sau khi học xong chương này, người học có thể: Phân tích quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận – Giải thích được khái niệm số dư đảm phí và lập BCKQHĐKD theo số dư đảm phí – Trình bày quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận (CVP) – Vận ậ dụng ụ g quan q hệệ CVP vào các bài toán quản trị. – Giải thích các hạn chế của việc phân tích CVP 1 2 Nội dung Số dư đảm phí • Số dư đảm phí • Phân Phâ tích í h điểm điể hò hòa vốn ố vàà lợi l i nhuận h ậ mục tiêu • Phân tích độ nhạy • Phân tích kết cấu chi phí • Phân Phâ tích tí h kết cấu ấ mặt ặt hàng hà Doanh thu Biến phí Số dư đảm phí Định phí Lợi nhuận 3 4 1 Số dư đảm phí Số dư đảm phí • Số dư đảm phí (SDĐP) là chênh lệch giữa . và . • SDĐP dùng để bù đắp , còn lại là • Nếu SDĐP không đủ bù đắp . thì doanh nghiệp sẽ bị • Nếu SDĐP vừa bằng định phí thì doanh nghiệp sẽ • Bài toán • Công Cô ty Hù Hùng V Vương tốn ố 8 triệu iệ đồ đồng biến phí để làm ra 1 sản phẩm và bán với đơn giá 10 triệu đồng. 5 6 Số dư đảm phí Số dư đảm phí • Tỷ lệ SDĐP = SDĐP/Doanh thu • Vì biến biế phí hí tỷ ỷ lệ với ới doanh d h thu h nên ê tỷ ỷ lệ SDĐP là một hằng số đối với sản lượng. • Bài toán (tiếp theo) • Công Cô ty Hù Hùng V Vương có ó tổng ổ đị định h phí hí là triệu đồng. X% 7 – Tính SDĐP với mức sản lượng 1000 sản phẩm và 2000 sản phẩm. – Nhận xét về tỷ lệ SDĐP trên doanh thu trong mỗi trường hợp của sản lượng? X% – Xác định lợi nhuận trong mỗi tình huống sản lượng? – Nhận xét về số tiền lợi nhuận tăng lên so với số tiền doanh thu tăng lên? Giải thích? X% 8 2 Báo cáo kết quả kinh doanh Phân tích điểm hòa vốn theo số dư đảm phí Báo cáo kết quả HĐKD (kế toán tài chính) Chỉ tiêu Doanh thu • Điểm hòa vốn là mức sản lượng hay doanh thu mà lợi nhuận bằngg 0. Lúc nàyy số dư đảm phí p = định phí p Báo cáo kết quả HĐKD (theo số dư đảm phí) Số tiền Chỉ tiêu Doanh thu Số tiền % 100% GVHB (BP) 400 Biến phí 550 55% CP bán hàng (BP) 100 Số

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.