Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thu Ngọc (2017)

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 do Nguyễn Thu Ngọc biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: vai trò của công việc lập dự toán ngân sách của doanh nghiệp, qui trình lập dự toán (doanh nghiệp sản xuất), Dự toán cho doanh nghiệp thương mại và Dự toán cho doanh nghiệp dịch vụ. | 10-Aug-17 Mục tiêu • Sau khi học xong chương này, người học có thể: Lập ập Dự ự toán ngân g sách – Giải thích được vai trò của công việc lập dự toán ngân sách của doanh nghiệp. – Triển khai việc lập dự toán tổng thể của một doanh nghiệp. – Nhận thức các vấn ấ đềề cần ầ chú ý nhằm ằ bảo đảm sự thành công của dự toán ngân sách. 2 Nội dung Tổng quan • • • • • Tại sao phải lập dự toán? Tổng quan Q trình Quy ì h lậ lập ddự toán á (DN sản ả xuất) ấ) Dự toán cho doanh nghiệp thương mại Dự toán cho doanh nghiệp dịch vụ Hoạt động Nguồn lực Mục tiêu D toán Dự á 3 4 1 10-Aug-17 Tổng quan Dự toán là gì? • Tại sao phải lập dự toán? • Dự toán là diễn giải định lượng kế hoạch hoạt động nhằm xác định cách thức huy động và sử dụng nguồn lực trong một thời kỳ nhất định. • Các loại dự toán Mục tiêu Nguồn lực có thể huy động Nguồn lực cần thiết 5 7 – Dự ự toán đầu tư ((capital p budget) g ) – Dự toán hoạt động (operating budget) – Dự toán tài chính (financial budget) 6 Dự toán ngân sách Vai trò của dự toán • Là một hệ thống các dự toán cấu thành kế hoạch hoạt động và tài chính của doanh nghiệp trong một thời kỳ. • Bao gồm các dự toán về bán hàng, sản xuất, nguyên vật liệu, nhân công, chi phí sản xuất chung, g chi p phí ngoài g sản xuất, tiền, kết quả kinh doanh và cân đối kế toán. • • • • • • • • Hoạch định và xác lập mục tiêu Truyền thông Phối hợp Ủy quyền Thúc đẩy Sử dụng hiệu quả nguồn lực Giải quyết mâu thuẫn Đánh giá thành quả 8 2 10-Aug-17 Vai trò của dự toán Lập dự toán ngân sách 1 • Chỉ rõ các tác động đã nêu trong từng khâu của quá trình dự toán. toán • Lập dự toán hoạt động Lập dự toán Thực hiện dự toán – Dự D toán t á bán bá hàng hà – Dự toán sản xuất – Dự toán nguyên vật liệu, nhân công và chi phí SX chung. – Dự toán chi phí ngoài sản xuất – Dự toán kết quả kinh doanh Đánh giá kết quả 9 10 Sơ đồ Dự toán bán hàng • Vai trò của dự toán bán hàng • Nội dung d dự d toán á bán bá hàng hà • Phân tích các nhân tố tác động đến dự toán

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG