Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thu Ngọc (2017)

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6 sẽ giúp cho người học nắm được kiến thức tổng quan đánh giá bán sản phẩm và dịch vụ nhằm phục vụ trong quá trình học tập và giảng dạy. Nội dung trong bài giảng trình bày: Tổng quan về định giá, định giá bán sản phẩm, định giá bán dịch vụ, định giá sản phẩm trong các trường hợp đặc biệt và chi phí mục tiêu. . | 10-Aug-17 Mục tiêu • Sau khi học xong chương này, người học có thể: Định g giá sản phẩm p và dịch vụ – Giải thích được vai trò của chi phí trong việc định giá bán sản phẩm. – Trình bày cách thức định giá bán sản phẩm và dịch vụ. – Trình bày y cách định ị giá g sản phẩm p trongg các trường hợp đặc biệt để đạt mục tiêu mong muốn. – Giải thích về phương pháp chi phí mục tiêu 2 Nội dung 1 • • • • • • Giá cả do thị trường quyết định Tổng quan về định giá Đị h giá Định iá bán bá sản ả phẩm hẩ Định giá bán dịch vụ Định giá trong trường hợp đặc biệt Chi phí mục tiêu Tổng quan Giá Cung P0 Cầu Q0 3 Lượng 4 1 10-Aug-17 Tại sao phải định giá? Cơ sở cho định giá • Doanh nghiệp định giá khi: – Ra R đời một ột sản ả phẩm, hẩ dịch dị h vụ mới ới hay h đơn đ lẻ – Quyết định trong một hợp đồng đặc biệt – Phục vụ cho chiến lược cạnh tranh 5 Giá bán sản phẩm, dịch vụ Chi phí Biến phí Lợi nhuận Định phí 6 2 Định giá sản phẩm Định giá trên cơ sở chi phí • Định giá trên cơ sở chi phí • Lựa L chọn h phương h áán giá iá tối ối ưu Giá bán Chi phí nền + mark-up (% chi phí) Chi phí chưa tính (nếu có) Lợi nhuận mục tiêu 7 8 2 10-Aug-17 Định giá trên cơ sở chi phí Dựa trên biến phí • Phương pháp 1: Dựa trên biến phí ( Sốđầuầ tiềntư Giá bán Biến phí + mark-up (% biến phí) Tỷ lệ bổ sung = Giá bán = Định phí x ROI ) + Định phí Biến phí x Sản lượng dự kiến đơn vị Biến phí đơn vị + phí ( Biến đơn vị x Tỷ lệ bổ ổ sung ) Lợi nhuận mục tiêu 9 10 Công ty An Sương Công ty An Sương • Công ty An Sương dự kiến sản xuất sản phẩm B với biến phí là 200 000 đồng đồng. Tài sản đầu tư là triệu đồng. Định phí một năm là 500 triệu đồng. Sản lượng mong đợi là sản phẩm/năm. Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) hàng năm là 25%. • Tính giá bán của sản phẩm B. 11 Công ty An Sương Tính giá sản phẩm B Số tiền đầu tư ROI Số tiền hoàn vốn đầu tư 25% Định phí Cộng Biến phí đơn vị Sản lượng mong .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG