Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 7 - ThS. Nguyễn Thu Ngọc (2017)

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 7 giúp người học nắm được các phần lý thuyết chung về thông tin thích hợp cho việc ra quyết định. Qua nội dung bài giảng, người học có thể hiểu và nhận diện các thông tin thích hợp cho việc ra quyết định, ứng dụng thông tin thích hợp phục vụ cho việc ra các quyết định ngắn hạn và cách ra quyết định trong trường hợp có điều kiện hạn chế. Để nắm được các kiến thức trên, . | Mục tiêu Thông tin thích hợp cho việc i ra quyết ế đị định h • Sau khi học xong chương này, người học có thể: – Nhận diện các thông tin thích hợp cho việc ra quyết định – Ứng dụng thông tin thích hợp phục vụ cho việc ra các quyết định ngắn hạn. – Trình bày cách ra quyết ế định trong trường hợp có điều kiện hạn chế. 2 Nội dung 1 • Thông tin thích hợp • Ứng Ứ ddụng thông hô tin i thích hí h hợp h cho h việc iệ ra quyết định • Ra quyết định trong trường hợp có điều kiện hạn chế Thông tin thích hợp • Nhắc lại chương 1 Hoạch định Lựa chọn giữa những cách làm khác nhau Ra quyết định Kiểm soát 3 4 1 Cơ sở ra quyết định Cơ sở ra quyết định • Đi xe buýt hay xe gắn máy • Hãy xác định chi phí nào có thể ảnh hưởng đến quyết định của bạn: – Tiền xăng – Vé xe buýt – Ăn sáng – Khấu hao xe ((đã mua từ trước)) – Thời gian chờ xe buýt – Tiền mua quần áo Why not? 5 6 Khái niệm thông tin thích hợp Xác định thông tin thích hợp Chi phí chìm • Thông tin thích hợp là các thông tin: – Ảnh Ả h hưởng h ở đế đến quyết ết định đị h – Tạo ra những dữ liệu khác biệt trong tương lai đối với mỗi phương án Thông tin không thích hợp • Quá trình ra quyết định cần xác định các thông tin thích hợp và các thông tin không thích hợp 7 Thông tin không khác biệt trong tương lai Chi phí có thể tránh khỏi Thông tin thích hợp 8 Thông tin khác biệt (giữa các phương án) Chi phí cơ hội (thu nhập mà p/án này hy sinh) 2 Thí dụ Thí dụ • Bạn dự kiến chọn 1 trong 2 phương án: • Tiếp tục thí dụ trên, cho biết khoản nào dưới đây là chi phí không khác biệt: – Bán xe cũ và mua xe mới – Giữ xe cũ – Phí đậu xe – Phí bảo hiểm xe – Phí tái cấp bằng lái hàng năm – Tiền rửa xe hàng tháng • Cho biết khoản nào dưới đây là chi phí chìm: – – – – Chi phí đăng ký chủ quyền xe mới. Chi phí sẽ phải chi sửa chữa xe hàng tháng. Chi phí mua xe cũ đã chi năm trước. trước Chi phí tân trang xe cũ đã chi tháng trước khi dự định bán xe. 9 • T Trong tất cảả các á chi hi phí hí thích thí h hợp, hợ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
164    70    2    21-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.