Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 - ThS. Hoàng Văn Cường

Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 giúp người học nắm được các kiến thức cơ bản về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam. Nội dung bài giảng gồm có 3 phần: Tổng quan về kế toán tài chính, hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam và đạo đức nghề nghiệp kế toán. . | 20-Apr-15 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM, KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN Chương 1 Tổng quan về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam 2015 Mục tiêu Sau khi nghiên cứu xong nội dung này, người học có thể: Trình bày vai trò của thông tin kế toán tài chính trong việc đưa ra quyết định. Giới thiệu hệ thống kế toán Việt Nam. Giải thích những nội dung của khuôn mẫu lý thuyết kế toán cũng như những nguyên tắc cơ bản trong việc trình bày báo cáo tài chính. Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán một các tổng quát vào các phần hành kế toán của một số loại hình doanh nghiệp. Trình bày vấn đề đạo đức nghề nghiệp của những người làm công tác kế toán –kiểm toán 1 20-Apr-15 Nội dung Tổng quan về kế toán tài chính Hệ thống tài khoản kế toán VN Đạo đức nghề nghiệp kế toán Tổng quan về kế toán tài chính Thông tin kế toán và việc ra quyết định Giới thiệu hệ thống kế toán Việt Nam Khuôn mẫu lý thuyết kế toán Trình bày báo cáo tài chính 2 20-Apr-15 Thông tin kế toán và việc ra quyết định Hoạt động của tổ chức Ra quyết định Đối tượng sử dụng Dữ liệu Hệ thống kế toán Thông tin Kế toán tài chính Cung cấp thông tin chủ yếu cho các đối tượng ở bên ngoài đơn vị, thông qua các báo cáo tài chính. Đối tượng bên ngoài doanh nghiệp: Báo cáo tài chính: 3 20-Apr-15 Thông tin trên báo cáo tài chính Tình hình tài chính Tình hình kinh doanh Tình hình lưu chuyển tiền tệ Các thông tin bổ sung Tình hình tài chính Các nguồn lực kinh tế mà DN kiểm soát Các nguồn tài trợ cho tài sản Khả năng trả các món nợ đến hạn 4 20-Apr-15 Tình hình tài chính Nguồn lực kinh tế Tài sản Tài sản ngắn hạn Nguồn tài trợ = Tài sản dài hạn Nợ phải trả Nợ ngắn hạn + Vốn chủ sở hữu Nợ dài hạn Khả năng thanh toán Tìm hiểu BCTC của VNM Tình hình kinh doanh Quy mô kinh doanh Khả năng tạo ra lợi nhuận của DN Ảnh hưởng của đòn bẩy tài .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.