Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 - ThS. Hoàng Huy Cường

Chương mở đầu trong Bài giảng Kế toán tài chính 3 được biên soạn nhằm giúp người học có thể hiểu được yêu cầu của chuẩn mực kế toán liên quan đến tiền và các khoản phải thu, nhận biết được chứng từ kế toán liên quan đến tiền và nợ phải thu; đọc và giải thích được các thông tin liên quan đến tiền và nợ phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính. Để tìm hiểu và nắm rõ nội dung kế toán tiền và nợ thu phải trả, . | 20-Apr-15 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM, KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN Chương 2 KẾ TOÁN TIỀN VÀ NỢ PHẢI THU 2015 Mục tiêu Sau khi nghiên cứu xong nội dung này, người học có thể: Trình bày yêu cầu của chuẩn mực kế toán liên quan đến tiền và các khoản phải thu. Vận dụng trên hệ thống tài khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về tiền và khoản phải thu. Nhận biết được chứng từ kế toán liên quan đến tiền và nợ phải thu Đọc và giải thích được các thông tin liên quan đến tiền và nợ phải thu được trình bày trên BCTC. 1 20-Apr-15 Nội dung Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản Ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán Giới thiệu chứng từ kế toán sử dụng Đọc và giải thích thông tin trên BCTC 3 Các khái niệm và nguyên tắc Các văn bản và quy định liên quan Các khái niệm & nguyên tắc liên quan đến tiền Các khái niệm & nguyên tắc liên quan đến nợ phải thu 4 2 20-Apr-15 Các văn bản và quy định liên quan Luật kế toán 2003 VAS 01, VAS 21, VAS 24 Thông tư 200/2014/QĐ-BTC 5 Tiền và tương đương tiền Tiền là tài sản có tính thanh khoản cao nhất, có thể sẵn sàng cho việc thanh toán với rủi ro gần như không có. Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Tiền đang chuyển 6 3 20-Apr-15 Tiền và tương đương tiền Theo VAS 24 Tiền bao gồm tiền tại quỹ, tiền đang chuyển và các khoản tiền gửi không kỳ hạn. Tương đương tiền: Là các khoản đầu tư ngắn hạn (không quá 3 tháng), có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền. 7 Bản chất của tương đương tiền Là một hình thức giữ thay cho tiền Nằm trong chính sách quản lý tiền của doanh nghiệp để cân bằng về thanh khoản. 8 4 20-Apr-15 Ghi nhận tiền Tiền được ghi nhận khi doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng cho mục đích thanh toán mà không có giới hạn nào. Đối với tiền gửi ngân hàng, cơ sở của việc ghi nhận là đã được ghi nhận tại tài khoản của doanh nghiệp ở ngân hàng. Các khoản tiền đang trong giai đoạn chuyển đổi hình thái được báo .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    91    2    23-05-2024
196    65    1    23-05-2024
8    108    2    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.