Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 - ThS. Hoàng Huy Cường

Chương 3: Kế toán hàng tồn kho trong Bài giảng Kế toán tài chính 1 trình bày những khái niệm và yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán hàng tồn kho; các giao dịch liên quan đến hàng tồn kho trên hệ thống tài khoản kế toán; nhận biết được chứng từ kế toán liên quan đến hàng tồn kho; đọc và giải thích được các thông tin liên quan đến hàng tồn kho trình bày trên báo cáo tài chính. . | 20-Apr-15 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM, KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN CHƯƠNG 3 KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO Mục tiêu Sau khi nghiên cứu xong nội dung này, người học có thể: • Giải thích được những khái niệm và yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán hàng tồn kho. • Nhận diện và xử lý các giao dịch liên quan đến hàng tồn kho trên hệ thống tài khoản kế toán. • Nhận biết được chứng từ kế toán liên quan đến hàng tồn kho • Đọc và giải trích được các thông tin liên quan đến hàng tồn kho trình bày trên BCTC 1 20-Apr-15 Nội dung • Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản. • Ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán. Theo phương pháp kê khai thường xuyên. Theo phương pháp kiểm kê định kỳ (tham khảo) • Giới thiệu chứng từ kế toán sử dụng • Đọc và giải thích thông tin trên BCTC. Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản • Các văn bản và các qui định có liên quan • Khái niệm và nguyên tắc cơ bản liên quan hàng tồn kho Khái niệm Đặc điểm hàng tồn kho ở các loại hình doanh nghiệp Phương pháp kế toán hàng tồn kho Ghi nhận hàng tồn kho Đánh giá hàng tồn kho Các phương pháp tính giá hàng tồn kho Giá trị thuần có thể thực hiện được 2 20-Apr-15 Các văn bản và qui định liên quan • Chuẩn mực kế toán Việt nam số 02 - Hàng tồn kho. • Hệ thống kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC. • Thông tư 228/2009/TT-BTC, TT 89/2013/TT-BTC. Khái niệm Hàng tồn kho là những tài sản: • Được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường; • Đang trong quá trình sản xuất, kinh doanh dở dang; hoặc • Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ. 3 20-Apr-15 Đặc điểm hàng tồn kho ở các loại hình doanh nghiệp DN Thương mại DN Sản xuất DN Dịch vụ Hàng đang đi đường Hàng đang đi đường Nguyên vật liệu Công cụ dụng cụ Hàng đang đi đường Hàng gởi đi bán Hàng hóa Chi phí SXKDDD Nguyên vật liệu Công cụ dụng cụ Thành phẩm Hàng gởi đi bán Chi phí SXKDDD Phương pháp kế toán hàng tồn kho Doanh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
233    46    1    05-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.