Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 4 - ThS. Ngô Hoàng Điệp (2018)

Chương 4: Kế toán tài sản cố định trong Bài giảng Kế toán tài chính 1 do Ngô Hoàng Điệp biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho quá trình giảng dạy. Qua nội dung bài giảng, người học được trang bị những hiểu biết cơ bản về khái niệm và các nguyên tắc trong phần tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình; những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến tài sản cố định, nhận diện chứng từ kế toán liên quan đến tài sản cố định, đọc hiểu và giải thích được các thông tin liên quan đến tài sản cố định trên báo cáo tài chính. . | TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM, KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN Chương 4 Kế toán tài sản cố định 2018 Mục tiêu • Sau khi học xong chương này, người học có thể: – Giải thích được những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến TSCĐ. – Nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến TSCĐ. – Nhận diện chứng từ kế toán liên quan đến TSCĐ. – Đọc hiểu và giải thích được các thông tin liên quan đến TSCĐ trên BCTC. 2 1 Nội dung Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản • TSCĐ hữu hình • TSCĐ vô hình Ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán Giới thiệu chứng từ kế toán Đọc hiểu và giải thích thông tin về TSCĐ trên BCTC 3 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH Các văn bản và quy định liên quan Định nghĩa Phân loại Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản Ghi nhận Xác định nguyên giá Chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu Khấu hao TSCĐ và các PP khấu hao Thanh lý, nhượng bán TSCĐ 2 Các Văn bản và quy định liên quan • • • • Chuẩn mực chung – VAS 01 Chuẩn mực kế toán TSCĐ hữu hình – VAS 03 Thông tư 200/2014/TT-BTC Kế toán tài sản cố định thuê tài chính sẽ được trình bày trong học phần Kế toán tài chính 2. 5 Định nghĩa TSCĐ hữu hình • TSCĐ hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình – Khái niệm tài sản không yêu cầu quyền sở hữu – TSCĐHH có hình thái vật chất – TSCĐHH sử dụng vào mục đích SXKD, không bao gồm các tài sản giữ để bán hay đầu tư – Phải thỏa mãn các tiêu chuẩn 6 3 Phân loại TSCĐ hữu hình • • • • • Nhà cửa, vật kiến trúc; Máy móc, thiết bị; Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn; Thiết bị, dụng cụ quản lý; Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm; • TSCĐ hữu hình khác. 7 Ghi nhận TSCĐ hữu hình • Tài sản được ghi nhận là TSCĐ hữu hình phải thỏa mãn đồng thời tất cả bốn tiêu chuẩn (4) ghi nhận là: (a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó; (b) Nguyên giá tài sản

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
447    19    1    29-01-2023
241    12    1    29-01-2023
82    3    1    29-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.