Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 5 - ThS. Hoàng Huy Cường

Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 5 giúp người học hiểu về kế toán nợ phải trả. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến nợ phải trả bao gồm về việc ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính; phân biệt được phạm vi của kế toán và thuế liên quan đến nợ phải trả; tổ chức và thực hiện các chứng từ, sổ chi tiết và sổ tổng hợp liên quan đến nợ phải trả. . | 20-Apr-15 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM, KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN Chương 5 Kế toán Nợ phải trả 1 Mục tiêu • Sau khi học xong chương này, người học có thể: – Giải thích được những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến nợ phải trả bao gồm về việc ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính – Nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến nợ phải trả. – Phân biệt được phạm vi của kế toán và thuế liên quan đến nợ phải trả. – Tổ chức và thực hiện các chứng từ, sổ chi tiết và sổ tổng hợp liên quan đến nợ phải trả. 2 1 20-Apr-15 Nội dung Quy định kế toán có liên quan Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản Ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán Một số lưu ý dưới góc độ thuế Tổ chức lập chứng từ, ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp 3 Những khái niệm cơ bản Chuẩn mực kế toán liên quan Định nghĩa và điều kiện ghi nhận Đánh giá Sự kiện đã xảy ra Nghĩa vụ hiện tại Số tiền đáng tin cậy Trình bày và công bố 4 2 20-Apr-15 Các văn bản pháp lý liên quan • Chuẩn mực – VAS 01 - Chuẩn mực chung – VAS 18 – Dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng – VAS 21 – Trình bày BCTC • Chế độ kế toán – Thông tư 200/1014/TT-BTC 5 Định nghĩa & Điều kiện ghi nhận Nợ phải trả: Là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ các giao dịch và sự kiện đã qua mà doanh nghiệp phải thanh toán từ các nguồn lực của mình Nợ phải trả được ghi nhận trong Bảng cân đối kế toán khi có đủ điều kiện: • • Chắc chắn là doanh nghiệp sẽ phải dùng một lượng tiền chi ra để trang trải cho những nghĩa vụ hiện tại mà doanh nghiệp phải thanh toán, và Khoản nợ phải trả đó phải xác định được một cách đáng tin cậy. 6 3 20-Apr-15 Định nghĩa & Điều kiện ghi nhận (tiếp) Sự kiện & giao dịch đã xảy ra Nghĩa vụ hiện tại Phải thanh toán bằng nguồn lực Số tiền xác định đáng tin cậy 7 Ví dụ 1: Phải trả người bán Nhận hàng hóa, dịch vụ Thời điểm lập báo cáo Phải trả khi đến hạn thanh toán Bị kiện nếu không thanh toán, bị phạt nếu trả .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.